Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Religiozita, spiritualita a stáří: teorie a výzkumy
Religiozita a spiritualita je v posledních letech předmětem zvýšeného výzkumného zájmu. Stáří, které přináší například větší míru zdravotních obtíží, vědomí blížící se smrti, změnu životního stylu i hodnotové orientace, aktualizuje také otázku role religiozity a spirituality v této životní etapě. Cílem práce je představit konceptuální a metodické vymezení problematiky a také důležité psychologické teorie a empirické studie objevující se na tomto poli. Z početného spektra studií a metaanalýz formulují autoři hlavní směry a otázky, kterými se psychologie v tomto kontextu zabývá. Převážně pozitivní nahlížení na úlohu religiozity a spirituality ve stáří, které zprostředkovávají psychologické teorie, je do značné míry potvrzováno v empirických studiích, přesto se výzkum v této oblasti potýká s vážnými metodologickými a konceptuálními obtížemi.
Klíčová slova: religiozita, spiritualita, stáří, zdraví
Rafał Marciniak, Kateřina Sheardová, Tatiana Sedláková, Martin Vyhnálek, Jakub Hort (2019). Religiozita, spiritualita a stáří: teorie a výzkumy. Československá psychologie, 63(6), 644-663.

Religiosity, spirituality and old age: Theory and research
Research on religiosity and spirituality especially in relation to health has been receiving growing attention. Typical old age problems like increased health problems, nearness of death, a change in lifestyle and value orientation etc. begs the question of the importance of religiosity and spirituality in this life stage. The aim of this work was to present conceptual and methodological definitions of the religiosity and spirituality as well as introduce important psychological theories and empirical studies in this field. Main themes and results are presented. Mostly positive view in psychological theories on the role of religiosity and spirituality in old age was generally confirmed in empirical studies, although research in this area faces serious methodological and conceptual difficulties.
Keywords: religiosity, spirituality, old age, health