Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Reflexia národnej identity v meniacej sa spoločnosti
V rámci širšie koncipovaného výskumu zameraného na hodnotenie spoločenských zmien sme analyzovali eseje respondentov na tému národná identita. V eseji sa mali študenti zamyslieť nad nasledovnými otázkami: (1) Aký je obsah národnej identity na Slovenskuť (2) Čo pre nich osobne znamená byť Slovákomť (3) Čo prinesla samostatnosť Slovenskať
Výskum sme realizovali opakovane, v troch rozličných politických kontextoch. Na základe analýzy troch sád efejí možno konštatovať, že uvažovanie o národnej identite ako o slobodnej voľbe vs. povinnosti je kľúčové, keďže určuje sposob uvažovania o iných aspektoch národnej identity. Chápanie národnej identity ako povinnosti sa spája s etnickým nacionalizmom (presvedčenie, že štát a národ má byť totožný) a s etnickým ponímaním národa.
Ïalšia analýza ukázala, že respondenti, ktorí národnú identitu chápu ako vlastné rozhodnutie, nekladú národnú hodnotu na prvé miesto v hierarchii svojich identifikácií a vlastný národ nehodnotia nekriticky. Na druhej strane individualistické chápanie národnej identity sa vzťahuje aj k jej aktívnemu rozvíjaniu (individuálny prínos), kým povinnostné chápanie sa spája len s pasívnou preferenciou vlastnej skupiny.
Napriek tomu, že väčšina respondentov preferuje liberálne princípy tak v oblasti ekonomiky ako aj politiky, národ a národnů identitu chápe v etnickom zmysle. Respondentom sa nepodarilo tiež vyriešiť rozpor medzi pozitívnym chápaním národnej identity vo všeobecnosti a pozorovanými negatívnimi prejavmi nacionalizmu na Slovensku. Vyriešili ho zdanlivo, a to tak, že oddelili nacionalizmus od národnej identity.
Klíčová slova: národní identita, obsahová analýza, analýza podobností, etnický a liberální nacionalizmus
Borecká, Oľga - Plichtová, Jana (1998). Reflexia národnej identity v meniacej sa spoločnosti. Československá psychologie, 42(2), 126-143.

Abstract not available.
Keywords: national identity, content analysis, analysis of similarities, ethnical and liberal nationalism