Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Pavel Machotka: Život a dílo
Ve studii autor popisuje bohatý a mnohovrstevnatý život a dílo Pavla Machotky, profesora klinické psychologie, psychologie umění a estetiky. Zabývá se v ní jeho vztahem k české psychologii a významem, který jeho odborná a organizační činnost měla pro rozvoj oboru. Jeho profesní vývoj pak nahlíží v kontextu primární rodiny, která byla zásadním zdrojem intelektuálního růstu Pavla Machotky. Studie se zejména věnuje vztahu k otci, významnému předválečnému československému sociologovi, který ve své výzkumné a přednáškové činnosti pokračoval v USA. Dále pak stručně zachycuje akademickou dráhu Pavla Machotky a důležité události v jeho životě. Mapuje odborné vlivy podílející se na formování jeho profesních postojů a zmiňuje osobnosti, které byly v jeho kariéře důležitými milníky (G. Allport, E. Erikson, B. F. Skinner, J. Bruner, J. Piaget, J. Rewald, L. Gowing, I. Child). Ve stati je zdůrazněn originální přínos Machotkových výzkumů pro poznání spojitosti mezi osobností a vnímáním výtvarného uměleckého díla a též zdrojů tvorby uměleckého díla. Autor nakonec reflektuje dvě části osobnosti Pavla Machotky, které vyjadřují jeho úsilí o scelení života dvěma druhy tvořivosti – vědeckou a uměleckou.
Klíčová slova: biografie, vnímání výtvarného uměleckého díla, psychodynamika tvořivosti, způsoby tvorby výtvarného díla, umělecký a kognitivní styl
Ivo Čermák (2019). Pavel Machotka: Život a dílo . Československá psychologie, 63(6), 691-705.

Pavel Machotka: His life and work
Pavel Machotka: His life and work In the present study the author describes the rich and a multilayered life and work of Pavel Machotka, professor of clinical psychology and psychology of art and aesthetics. The study explores Machotka’s relationship to Czech psychology and the meaning by which his professional and organizational activities contributed to cultivating the discipline of psychology. The author views his professional development in the context of primary family, which was a substantial source of Machotka’s intellectual growth. Particularly, the author pays close attention to the relationship between Machotka and his father, who was an outstanding Czech prewar sociologist, and who continued his sociology work in the United States. Furthermore, the study briefly depicts Machotka’s academic career and some important events in his life. It also maps what influenced his professional attitudes and mentions personalities from the field of study who were milestones in his professional life (G. Allport, E. Erikson, B. F. Skinner, J. Bruner, J. Piaget, J. Rewald, L. Gowing, I. Child). The author underlines original contributions of Machotka’s research for understanding the connection between personality and art perception, and sources of creating art. Finally, the study reflects two parts of Pavel Machotka’s personality that express his endeavor in searching for unifying his life with two kinds of creativity– scientific and artistic.
Keywords: biography, perception of fine arts, psychodynamics of creativity, ways of fine arts creation, artistic and cognitive style