Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Autobiografické záznamy o vývoji oboru klinická psychologie v ČR
První část článku pojednává o těch oborech medicíny, které mají historicky nejblíže k psychologii. Druhá, větší část, přináší autorovo osobní svědectví o faktech a událostech, které mají vztah k vývoji klinické psychologie v ČR. Toto je příspěvek z Prahy.
Klíčová slova: klinická psychologie, historie lékařství, osobní dokumentace, Praha
Jan Srnec (2019). Autobiografické záznamy o vývoji oboru klinická psychologie v ČR. Československá psychologie, 63(6), 706-721.

Autobiographic records on develo - pment of clinical psychology in the Czech Republic
The first part of the article deals with those medical fields which are historically closest to psychology. The second, major part, brings the author's personal testimony on facts and events relevant to the development of Czech clinical psychology. This is a contribution from Prague.
Keywords: clinical psychology, history of medicine, personal documentation, Prague