Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Psychologie demokracie a politická korektnost: role slušnosti a centrismu při řešení dilematu mezi svobodou a rovností
Článek reaguje na studii K. Hnilici (2019) a nabízí komplementární teoretický výklad PC. Cílem PC je rovnováha mezi základními hodnotami demokracie – svobodou a rovností. (Konflikt mezi svobodou a rovností je ostatně hlavním paradoxem demokracie, režimu, který lze považovat za institucionalizovaný systém mírového řešení konfliktů – Pax democratica). Tak jako sexuální obtěžování nebo šikana, je i PC fenoménem, který se týká mocenských vztahů. PC se v zájmu zmírnění nerovnosti často dopouští omezování svobody slova zvláště sociálně dominantních občanů. Hlavními nástroji PC jsou zdůraznění diskrepancí mezi majoritou a minoritami, eufemizmy, nediskriminace, whistleblowing, ale i udavačství a cenzura. Nejsilnější zastánci PC jsou levicoví liberálové, odpůrci mívají pravicové/konzervativní politické názory nebo sklony ke xenofobii. Demokratizující se společnosti procházejí ve vztahu k PC vývojovými stadii: v totalitních hierarchiích PC neexistuje – jsou ve stadiu 0; ve stadiu 1 proniká PC z progresivních enkláv do médií a ve 2. stadiu se o PC svádí veřejný boj, v tomto stadiu se zřejmě nachází většina post-komunistických zemí. V konečném, třetím stadiu je buď PC potlačena a menšiny jsou nadále veřejně insultovány (stadium 3a), nebo PC nekontrolovaně převládne, nastoluje autocenzuru, udavačství, lež (3c), anebo, ideálně, PC v mezích slušnosti a umírněnosti funguje jako civilizační faktor (3b). Zmíněná slušnost (respekt, benevolence) a ctnost umírněnosti (temperance, vystříhání se extrémů, skromnost) jsou vedle práva nezbytnými demokratickými faktory. Takto umírněná PC podporuje rovnost a zároveň nás nepřipraví o informace, alternativní umění ani šibeniční humor. V našem kulturním prostředí s dědictvím masarykovského humanismu, čapkovského radikálního centrismu, liberalismu i humoru (smějící se bestie), může PC hrát kultivující roli a její zápory mohou být omezeny. I ideál Pravdy a Lásky (V. Havel) může být paradigmatem k usměrnění PC: Láska (benevolence, eufemizmy) nesmí potírat Pravdu (nastolit cenzuru a dezinformace). Konečně, každý jsme občas v menšině, PC dříve či později může chránit i naše zájmy.
Klíčová slova: politická korektnost, svoboda, rovnost, demokracie, psychologie demokracie
Martina Klicperová-Baker (2019). Psychologie demokracie a politická korektnost: role slušnosti a centrismu při řešení dilematu mezi svobodou a rovností. Československá psychologie, 63(6), 722-732.

Psychology of democracy and political correctness (PC): The role of civility and centrism in solving the dilemma between freedom and equality
This article responds to a study by K. Hnilica (2019) and suggests a complementary theory of PC. The aim of PC is balance between the fundamental values of democracy, i.e., freedom and equality. (Incidentally, the conflict between freedom and equality is also the fundamental paradox of democracy, an institutionalized conflict-resolution system, Pax democratica). PC deals with power, as do sexual harassment or bullying. In order to alleviate inequalities, PC tends to limit freedom of speech of sociallydominant citizens. The main tools of PC include pinpointing the majority-minorities disparities, euphemisms, non-discrimination, whistleblowing, along with spurious whistleblowing and censorship. The strongest advocates of PC are leftist liberals, adversaries tend to be right-wing conservatives and/or xenophobes. Democratizing societies deal with PC in developmental stages: totalitarian societies without PC are at stage 0; at stage 1 PC permeates from progressive enclaves into the media; at stage 2 PC undergoes rigorous scrutiny in the mainstream discourses; most post-communist societies are at this turbulent stage. Finally, at the third stage, PC is either (3a) suppressed and minorities keep on to be publicly insulted, or (3c) PC takes over, causing extensive self-censorship, whistleblowing, half-truths and lies; or (3b), ideally, PC restrained by civility and temperance acts as a civilizing factor, it promotes equality yet at the same time does not censor information, art or humor. Besides law, civility (respect, benevolence) and the virtue of temperance (modesty, avoiding extremes) are indispensable for democracy. In the Czech cultural milieu, with its heritage of Masaryk’s humanism, Čapek’s radical centrism, liberalism and humor, the positives of PC may outweigh the negatives. The values of Love and Truth (professed by Václav Havel) may also serve as a paradigm for restraining PC: Love (euphemisms, benevolence) must not crush Truth (censorship, disinformation). Finally, everyone is occasionally in minority and PC may serve his/her interests.
Keywords: political correctness, freedom, equality, democracy, psychology of democracy