Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Parametry krátkého symptomatického inventáře BSI -18 u českého reprezentativního souboru
Záměr. Cílem studie bylo testování (a) faktorové struktury BSI-18 nástroje, (b) základních psychometrických vlastností, (c) efektu pohlaví, věku, průměrného měsíčního příjmu a víry v Boha na podkladě odpovědí reprezentativního souboru českých respondentů bez deklarované somatické a psychiatrické diagnózy.
Soubor a procedura. Soubor tvořilo 1841 osob (898 mužů, 943 žen), průměrný věk 46,53, SD = 17,68, vybraných náhodným kvótním výběrem na podkladě věku, pohlaví a regionu.
Výsledky. Nálezy podpořily u reprezentativního českého obecného souboru existenci interně konzistentního jednodimenzionálního inventáře. Faktorová struktura nebyla statisticky významně ovlivněna pohlavím, věkem, mírou průměrného měsíčního přijmu ani vírou v Boha. Věk ani pohlaví nebyly statisticky významně asociované s indexem Celkové psychické zátěže. Efekt měsíčního příjmu domácnosti nebyl lineární, respondenti s nízkým a vysokým příjmem deklarovali vyšší míru psychické zátěže ve srovnání s osobami s průměrným příjmem. Rovněž jedinci věřící v Boha zažívali vyšší výskyt problémů ve srovnání s nevěřícími jedinci.
Závěr. Inventář může být použit k spolehlivému vyhodnocení psychické zátěže u obecné populace. Rovněž ho lze využít jako referenční rámec pro posouzení závažnosti psychologické symptomatologie u klinických souborů.
Omezení studie. Zjištění jsou omezena výhradně na český obecný reprezentativní vzorek populace.
Klíčová slova: BSI-18, psychická zátěž, vnitřní konzistence, faktorová struktura
Lýdie Tišanská, Jiří Kožený, Ladislav Csémy (2020). Parametry krátkého symptomatického inventáře BSI -18 u českého reprezentativního souboru. Československá psychologie, 64(1), 34-48.

Parameters of the Brief Symptom Inventory-18 (BSI-18) in Czech representative sample
Objectives. The aim of study was to test (a) the factorial structure of the BSI-18 instrument, (b) its basic psychometric attributes, (c) effect of gender, age, average monthly household income, and faith in God using representative sample of Czech respondents without declared somatic and psychiatric diagnosis.
Subjects and setting. Responses were obtained from a representative sample of 1841 Czech persons (898 males, 943 females), average age 46,53; SD = 17,68, chosen using random quota sampling based on gender, age, and region.
Results. Based on Czech representative general population the BSI-18 looks like internally consistent, unidimensional inventory. The factorial structure was not statistically influenced by gender, age, monthly income, and faith in God. The association of age and gender with Global Severity Index was not statistically significant. The effect of monthly income was nonlinear, respondents with highest and lowest income reported higher psychological distress in comparison with the respondents with average income. Likewise, the believers in God recorded a statistically significantly higher degree of distress compared to the unbelievers.
Conclusion. The instrument can be used to reliably evaluate the psychological distress in the general population and the findings can also serve as a framework of reference for assessing the severity of distress in clinical trials.
Study limitation. The findings are limited to a Czech general representative population sample.
Keywords: BSI-18, psychological distress, internal consistency, factorial structure