Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Geriatrická škála deprese (GDS-15): Česká normativní studie
Cíle. Záměrem předkládané studie bylo prozkoumat psychometrické vlastnosti zkrácené verze screeningového dotazníku Geriatrické škály deprese (Geriatric Depression Scale, GDS-15), který je určen k detekci depresivních symptomů, posoudit jeho distribuci skórů a vliv demografických proměnných pro stanovení percentilových norem u zdravých starších osob.
Soubor a metoda. Soubor účastníků se skládal z 538 duševně zdravých soběstačných osob vyššího věku, ve věku 60 let a více, bez vážných neurologických či psychiatrických onemocnění, bez kognitivního narušení, neužívajících antidepresiva, anxiolytika či hypnotika, kteří na základě subjektivního hodnocení vyplnili dotazník GDS-15.
Statistické analýzy. Data byla analyzována pomocí Spearmanova a bodově-biseriálního korelačního koeficientu, tetrachorických korelací, Kruskal-Wallisova testu, Mann-Whitneyho U testu a McDonaldova omega.
Výsledky. Ve studii se žádná z demografických proměnných (věk, pohlaví, vzdělání) neukázala být statisticky významným faktorem ovlivňujícím výsledky v GDS-15, stejně jako vliv rodinného stavu (svobodní, rozvedení, ovdovělí, s partnerem, ženatí/vdané) a charakteru bydlení (sám, s partnerem, s rodinou, v penzionu pro seniory). Studie poskytuje normativní data GDS- 15 na velkém souboru starších osob z české populace.
Limity. Limitem studie je absence klinického vzorku ke zjištění specificity a senzitivity hraničního skóru pro klinickou populaci.
Klíčová slova: Geriatrická škála deprese, depresivní syndrom, senioři, normy
Radek Heissler, Markéta Červenková, Miloslav Kopeček, Hana Georgi (2020). Geriatrická škála deprese (GDS-15): Česká normativní studie. Československá psychologie, 64(1), 49-65.

Geriatric Depression Scale (GDS-15): Czech normative study
Objectives. This study aims to examine the psychometric properties of the short version of the Geriatric Depression Scale (GDS-15), which was designed to detect depressive symptoms, assess its distribution of scores and the effect of demographic variables, to present the percentile norms.
Sample and setting. Sample of participants consisted of 538 mentally healthy functionally independent persons 60 years old and older, with no serious neurological or psychiatric disorder, no cognitive impairment, no use of antidepressants, anxiolytics or hypnotics who, based on subjective evaluation (self-report), completed the GDS-15 questionnaire.
Statistical analyses. Data were analyzed with Spearman’s and point-biserial correlation coefficients, tetrachoric correlations, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U test, and McDonald’s omega.
Results. In the study, none of the demographic variables (age, sex, education) was a statistically significant factor influencing the GDS-15 results, nor did the marital status (single, divorced, widowed, married) and the character of housing (alone, with a partner, with a family, in a senior housing). The study provides normative data of GDS-15 on a large sample of older persons from the Czech general population.
Study limitation. The main limit is the absence of a clinical sample to determine a cut-off score and its specificity and sensitivity for clinical purposes.
Keywords: Geriatric Depression Scale, depression, elderly, norms