Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vědomá zkušenost a kde ji hledat
Tento článek se věnuje problematice vědomé zkušenosti, přičemž se plně zaměřuje na poznatky empirických věd a rozsáhlé filosofické diskuze týkající se tohoto tématu ponechává na odstavné koleji. V úvodu článku se čtenář seznámí s historickými milníky, které přispěly k zařazení výzkumu vědomé zkušenosti mezi plnohodnotná empirická témata. Jádro článku je však svázáno s centrální otázkou výzkumu vědomí, a sice kde v mozku bychom měli vědomou zkušenost hledat. Na základě realizovaných empirických studií jsou následně představeny důvody, proč je možné některé neuronální regiony považovat při formování vědomé zkušenosti za důležitější než jiné. V neposlední řadě článek diskutuje myšlenku, že plnohodnotná vědomá zkušenost sestává ze dvou neuronálních mechanismů, které musí být při budoucím hledání neurálních regionů selektivně zohledněny.
Klíčová slova: vědomá zkušenost, neurální korelát vědomí, kortikální oblasti
Marek Havlík, Jiří Horáček (2020). Vědomá zkušenost a kde ji hledat. Československá psychologie, 64(1), 84-101.

Conscious experience and where to find it
The article deals with the issue of conscious experience. Rather than focusing on the extensive philosophical discussions this article is focusing fully on the findings of empirical science. At the beginning, reader will learn about the historical milestones that have contributed to the acceptance of research of conscious experience as the full-fledged empirical topic. The core of this article, however, is tied to the central question of consciousness research, namely where in the brain we should seek conscious experience. Based on the empirical studies, there are reasons why some neural regions can be considered more important than others in forming consciousness and conscious experience. Finally, this article will discuss the idea that a full-fledged conscious experience consists of two neural mechanisms that must be selectively considered in the future research of consciousness.
Keywords: conscious experience, neural correlate of consciousness, cortical regions