Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Trendy vývinu rodinných rol v súčasných spoločenských podmienkach
V rámci predkladanej štúdie sa autorka zaoberá problematikou rodinných rol, zmenou ich obsahovej náplne v súvislosti s vývinom teoretického rámca výskumu rodinných rol, jako aj aktuálnymi spoločensko-normatívnymi zmenami. Vychádza z chápania rodiny jako subjektu vlastnej politiky a subjektu rodinnej politiky. Sprístupňuje najnovšie poznatky vo výskume rodinných rol v troch oblastiach: 1. v oblasti rolového konfliktu a rolového preťaženia, 2. v oblasti skúmania podstaty rodičovstva a zdovodňovania významu účasti otca v starostlivosti o dieťa a jeho výchovu a 3. v oblasti delenia úloh a zodpovedností v rodine s dorazom na formovanie vyjednávacích zručností pri riešení rodinných problémov.
V závere naznačuje východiská a možnosti riešenia niektorých problémov súčasných rodín ako na úrovni nositeľov (aktérov) rodinných rol, tak na úrovni vonkajších podmienok života rodín.
Klíčová slova: rodina, maskulinita - femininita, rodinná role, konflikt rolí
Repková, Kvetoslava (1996). Trendy vývinu rodinných rol v súčasných spoločenských podmienkach. Československá psychologie, 40(2), 115-127.

Abstract not available.
Keywords: family, masculinity - femininity, family role, role conflict