Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Pojetí kontaktního rodičovství v České republice: tematická analýza
Kontaktní rodičovství patří mezi nejpopulárnější rodičovské styly v České republice. Cílem této studie je popsat kontaktní rodičovství v České republice a identifikovat klíčové aspekty tohoto přístupu u žen praktikujících kontaktní rodičovství. Bylo provedeno celkem 42 rozhovorů s ženami, které samy sebe označily jako praktikující kontaktní rodičovství. Data byla analyzována tematickou analýzou, ze které vzešla témata popisující pojetí kontaktního rodičovství v ČR. Byla identifikována tři základní témata: 1) kontakt jako reakce na potřeby dítěte, 2) respekt vůči dítěti a 3) rozpor mezi představami o kontaktním rodičovství a skutečností. Pojetí kontaktního rodičovství v ČR bylo následně diskutováno v kontextu literatury vztahující se ke kontaktnímu rodičovství a relevantních výzkumných zjištění.
Klíčová slova: kontaktní rodičovství, rodičovství, tematická analýza, trendy v rodičovství
Veronika Hanáčková, Zuzana Masopustová (2020). Pojetí kontaktního rodičovství v České republice: tematická analýza. Československá psychologie, 64(1), 102-117.

The conception of attachment parenting in the Czech Republic: thematic analysis
Attachment parenting is one of the most popular parenting trends in the Czech Republic. The aim of the study is to describe attachment parenting in the Czech Republic and to identify key aspects of this parenting approach in women who practice attachment parenting. A semistructured interviews were conducted with 42 mothers of toddlers who identified themselves as those who practice attachment parenting. Thematic analysis was employed to analyse data and to generate themes that comprise the conception of attachment parenting practice in the Czech Republic. The three major themes were identified as: 1) contact with child as a response to child´s needs, 2) respect for the child, and 3) a conflict between the ideas of attachment parenting and reality. The identified conception of attachment parenting practice in the Czech Republic is discussed in the context of attachment parenting literature and relevant research findings.
Keywords: attachment parenting, parenting, thematic analysis, parenting trends