Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Stereotyp tvárovej atraktivity u slovenskej adolescentnej populácie
Cieľom výskumnej štúdie bolo overiť platnosť stereotypu tvárovej atraktivity u slovenských adolescentov. Výskumnú vzorku tvorilo 269 vysokoškolských študentov rôznych fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s priemerným vekom 19,75 (SD = 0,82). Úlohou participantov bolo posúdiť prostredníctvom metódy sémantického diferenciálu atraktivitu a zároveň vybrané osobnostné vlastnosti prezentovaných fotografií ženských a mužských tvárí. Na základe priemerných hodnôt boli vyselektované najviac a najmenej atraktívne ženské a mužské tváre. Rozdiely v priemerných hodnotách vo vnímaných osobnostných vlastnostiach v závislosti od atraktivity pri mužskej aj ženskej tvári sa potvrdili ako signifikantné v prospech atraktívnych jedincov. Následná korelačná analýza tiež potvrdila významné pozitívne stredne silné vzťahy medzi atraktivitou a prispôsobivosťou, zaujímavosťou, inteligenciou, priateľskosťou a obľúbenosťou pri najviac atraktívnej ženskej tvári. Pri mužskej najviac atraktívnej tvári sa ukázali signifikantné stredne silné vzťahy medzi atraktivitou a zaujímavosťou, priateľskosťou, tiež úspešnosťou a obľúbenosťou. Naše zistenia korešpondujú s výsledkami obdobných výskumov po celom svete a potvrdzujú platnosť tohto stereotypu aj v našej populácii.
Klíčová slova: stereotyp, tvárová atraktivita, osobnostné vlastnosti, sémantický diferenciál
Beata Žitniaková Gurgová, Lenka Ďuricová (2020). Stereotyp tvárovej atraktivity u slovenskej adolescentnej populácie. Československá psychologie, 64(1), 118-128.

Facial attractiveness stereotyping in the Slovak adolescent population
The research objective was to confirm the validity of the facial attractiveness stereotyping theory in the Slovak adolescent population. The survey sample consisted of 269 university students. Their average age was 19.75 years (SD = .82). The role of these participants was to assess the attractiveness and selected personality traits of presented photographs of female and male faces through a semantic differential method. The differences in average values of individual perceived personality traits in terms of attractiveness were proven as significant in both male and female faces in favour of attractive individuals. The consequent analysis also confirmed a moderate positive relation between attractiveness and adaptability, interestingness, intelligence, friendliness, and popularity in the most attractive female face. For the most attractive male face was discovered a moderate significant relation between attractiveness and interestingness, friendliness, successfulness, and popularity. The findings correspond with the results of similar research worldwide, thus confirming the validity of this stereotype theory.
Keywords: stereotype, facial attractiveness, personality traits, semantic differential