Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Latentná analýza tried: škála rizikového správania žiaka
Ciele. Štúdia sa zaoberala analýzou latentných tried rizikového správania žiaka v škole s cieľom poskytnúť praktickú interpretáciu hrubých skóre ako aj identifikovať relevantné prediktory členstva v latentných skupinách. Za týmto účelom bola realizovaná psychometrická analýza škály s využitím IRT.
Výskumný súbor. Vzorku tvorilo 2 927 žiakov z 205 škôl. Z toho bolo 1 441 chlapcov (49,2 %) a 1 486 dievčat (50,8 %). Vekový rozsah bol od 7 do 15 rokov, M = 11,26 (SD = 2,55). Jedná sa o reprezentatívnu vzorku (náhodný proporčný výber) žiakov základných škôl SR.
Štatistická analýza. Autori overovali konfirmačne jednodimenzionálnu faktorovú štruktúru revidovanej škály. Na overenie jednodimenzionality, lokálnej nezávislosti a monotónnej homogenity bola použitá neparametrická IRT Mokkenova analýza. Po týchto analýzach bola realizovaná IRT analýza latentných tried a identifikovaný najvhodnejší model.
Výsledky. Na základe psychometrickej analýzy sa ukázalo vhodné skrátiť pôvodnú 46-položkovú škálu na 31-položkovú, ktorá má veľmi dobrú reliabilitu, škálovateľnosť, silný spoločný faktor a jednodimenzionalitu. Následne boli analýzou latentných tried identifikované 4 latentné skupiny, pričom rod a čiastočne aj vek sa ukazujú relevantnými prediktormi členstva v týchto skupinách. Autori ponúkajú aj praktické odporúčanie a varovanie pre interpretovanie hrubých skóre na kategorizáciu žiakov.
Obmedzenia štúdie. Bude vhodné do budúcna nezávisle overiť charakteristiky skrátenej škály rizikového správania žiaka na novej vzorke, a bolo by potrebné škálu externe validizovať, keďže ide o hodnotenia učiteľov.
Klíčová slova: rizikové správanie žiaka, modely latentných tried, Mokkenova škálová analýza, konfirmačná faktorová analýza
Martin Hulin, Martin Kanovský, Miroslav Kurečko (2020). Latentná analýza tried: škála rizikového správania žiaka. Československá psychologie, 64(2), 143-154.

Latent class analysis of the pupil risk behavior scale
Objectives. Aim of the study was the analysis of latent classes of student school risk behavior and to provide usefull interpretation of raw scores as well as identifying relevant predictors of latent classes. To this aim a detailed psychometric analysis of the scale using IRT approach was also used.
Sample and setting. The reasearch sample included 2927 pupils from 205 elementary schools, 1441 were boys (49.2%) and 1486 were girls (50.8%). Age ranged from 7 to 15 years, M=11.26 (SD=2.55). It was a representative national sample (proportional random sample) of elementary school students from Slovakia.
Statistical analyses. To assess unidimensionality, local independence and monotone homogeneity, a non-parametric Mokken scale analysis was used. An IRT confirmatory factor analysis was conducted to assess the fit of the model. An IRT latent class analyses followed to identify the model with the best fit to data.
Results. Based on psychometric analysis of the scale a shortened version (from 46 items to 31 items) proved useful, and showed very good reliability. scalability, strong single factor and unidimensionality. After conducting a latent class analysis, the authors were able to identify 4 latent classes of students assessed with risk school behavior by their teachers, where age and gender were identified as significant predictors of latent class membership. The authors also provide practical guidelines for interpreting raw scores.
Study limitation. It will be usefull in the future to confirm the characteristics of the shortened scale of students’ school risk behavior on a new sample, and to perform an external validation of the scale.
Keywords: students’ school risk behavior, latent class modeling, Mokken scale analysis, confirmatory factor analysis