Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník designu pracovní pozice (WDQ): validační studie českého překladu
Cíle. Cílem studie bylo posoudit psychometrické charakteristiky české adaptace dotazníku designu pracovní pozice (Work Design Questionnaire, WDQ), měřícího 21 pracovních charakteristik. Soubor a metoda. Celkem 461 respondentů pracujících v českých organizacích vyplnilo českou verzi WDQ. Kvůli posouzení konvergentní validity vyplnili také 4 další dotazníky.
Výsledky. Konfirmační faktorová analýza WDQ ukázala podobnou shodu 21faktorového modelu s daty (RMSEA = 0,046; CFI = 0,89; TLI = 0,88), jako v případě původního dotazníku v angličtině. Standardizované faktorové náboje jednotlivých položek byly vysoké (λ = 0,60 až 0,90), pouze položka wdq 25 nebyla sycena faktorem složitost práce (λ = ,21) v souladu s teoretickým modelem. Tuto položku autoři doporučují nezahrnovat do škály složitost práce, protože má v české i anglické verzi dva možné významy a nemusí být respondenty chápána v souladu s obsahem subškály. Všechny subškály WDQ prokázaly vnitřní konzistenci (ω = 0,75 až 0,96) s výjimkou subškály sociální opory (ω = 0,64). Konvergentní validitu subškál dotazníku podporují vztahy s pracovními spokojeností, závazkem k organizaci, vnitřní motivací a vnímaným vlastním výkonem. Projevila se také kriteriální validita subškály spolupráce mimo organizaci, jejíž skór se lišil u respondentů pracujících ve službách a prodeji a respondentů na ostatních pracovních pozicích.
Limity. Ve vzorku převažují vzdělanější respondenti a respondenti vykonávající duševní práci. Data o pracovních charakteristikách i závislých proměnných pochází ze stejného zdroje, ze sebehodnocení respondentů.
Klíčová slova: design pracovního místa, charakteristiky práce, psychometrická analýza, adaptace dotazníku
Jakub Procházka, Kateřina Bílovská, Adam Ťápal, Martina Fejfarová, Martin Vaculík (2020). Dotazník designu pracovní pozice (WDQ): validační studie českého překladu. Československá psychologie, 64(2), 168-183.

Work Design Questionnaire (WDQ): validation study of the Czech version
Objectives. The aim of the study was to assess the psychometric characteristics of a Czech adaptation of the Work Design Questionnaire (WDQ) that measures 21 work characteristics.
Sample and setting. A sample of 461 people working in Czech organizations completed a Czech adaptation of WDQ. In order to assess the convergent validity of WDQ, the respondents also completed 4 other questionnaires.
Results. Confirmatory factor analyses showed a similar fit of the 21-factor model (RMSEA = = 0.046; CFI = 0.89; TLI = 0.88) to the original English WDQ. The standardized factor loadings were high (λ = 0.60 to 0.90), only the item wdq 25 did not load on the job complexity factor (λ = .21) as it should have according to the theoretical model. The authors do not recommend including this item in the job complexity subscale because it has two possible meanings in both the Czech and English versions, and the respondents may not understand it in accordance with the content of the subscale. All the subscales of WDQ showed high internal consistency (ω = 0.75 to 0.96) except the social support subscale (ω = 0.64). The convergent validity of the subscales is supported by the correlations of their scores to job satisfaction, organizational commitment, intrinsic motivation, and perceived own work performance. The analyses also showed the criterial validity of the subscale interaction outside an organization. as the respondents in sales and services scored higher than the respondents who worked in different positions.
Limitations. Respondents with an university degree and respondents doing knowledge work prevailed in the sample. The data about work characteristics and other variables came from the same source – the self-report questionnaires.
Keywords: work design, work characteristics, psychometric analysis, questionnaire adaptation