Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Nekonzistentní pohled na konzistenci odpovídání
Konzistence odpovídání, sémantická konzistence nebo variabilita odpovědí jsou jen některé z příkladů názvů, kterými je označována míra shody odpovědí na položky testů osobnosti o stejném významu. Podobné rozdíly panují jak v konkrétním pojetí této proměnné, tak ve způsobu, jakým je měřena. Článek shrnuje empirické poznatky týkající se konzistence odpovídání, způsobů, jakými byla různými autory zjišťována, a jejího vztahu k dalším proměnným. Uvedený přehled podporuje přes veškeré rozdíly tvrzení, že konzistence odpovídání je stabilní psychologickou proměnnou, která může mít vlastní psychodiagnostickou hodnotu, odlišnou od tradičního pojetí nekonzistence odpovídání jako chyby měření. Konzistence odpovídání může v širším smyslu souviset s integritou osobnosti.
Klíčová slova: konzistence odpovídání, měření konzistence, sociální desirabilita
Barbora Balková, Marek Preiss, Veronika Juríčková (2020). Nekonzistentní pohled na konzistenci odpovídání. Československá psychologie, 64(2), 212-224.

Inconsistent take on the response consistency
The response consistency, semantic consistency and response variability are a few examples of terms, which are used for the extent of variability of responses to the items of personality tests with the same meaning. However, similar differences prevail both in the specific author’s concept of this variable and in the manner in which it is measured. The article summarizes empiric knowledge concerning the response consistency, manners measured by various authors, and its relation to other variables. This overview supports the thesis that despite the differences in approaches to the topic, the response consistency is a stable psychological variable with possible psychodiagnostic value different from the prevalent interpretation of the inconsistency responding as a measurement error. Response consistency may be in a broader sense related to personal integrity.
Keywords: response consistency, psychodiagnosis of consistency, social desirability