Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Změny prožívání self jako endofenotyp schizofrenie – přehledová studie
Diagnóza schizofrenie je založena na symptomech, které lze obecně popsat jako narušení prožívání self (jáství). Mezi tyto příznaky spadají například symptomy pasivity, jako v případě bludu kontroly a bludu odnímání myšlenek, či auditivní halucinace, tedy příznaky, v nichž pacienti nadmíru přisuzují vlastní aktivitu vnějšímu působiteli, a naopak. Souhrnně lze tyto projevy charakterizovat jako narušení hranice mezi vnitřním a vnějším, mezi já a ne-já. Dle současných přístupů se schizofrenie – stejně jako je tomu i u jiných duševních onemocnění – vyskytuje na škále, spíše než by se jednalo o dichotomickou kategorii, a mírnější varianty projevů této nemoci jsou přítomny také v běžné populaci. Působením genetických vlivů je pak možné je výrazněji sledovat u zdravých rodinných členů pacientů se schizofrenií. Článek analyzuje narušení prožívání self jakožto potenciální endofenotyp u schizofrenie, který se projevuje na kontinuu.
Klíčová slova: schizofrenie, self, narušení self, endofenotyp, schizofrenní spektrum
Eva Kozáková, Petra Šustová, Filip Španiel, Pavel Mohr (2020). Změny prožívání self jako endofenotyp schizofrenie – přehledová studie. Československá psychologie, 64(2), 225-235.

Self-disorders as a schizophrenia endophenotype – a review
Diagnosis of schizophrenia has been traditionally linked to symptoms that can be described broadly as a disruption of the basic sense of self. These symptoms encompass, for example, symptoms of passivity as in the case of delusion of control, thought withdrawal, or auditory hallucinations, i.e. symptoms in which patients excessively over-attribute their own activity to some external forces. In general, these symptoms are characterized by the disturbance of the demarcation between self and others. Recent accounts underline the fact that, similarly to other traits or mental illnesses, symptoms of schizophrenia are present on a continuum. Thus, they can be found in the general population. Due to their genetic underpinnings, these traits are often more pronounced in unaffected relatives of schizophrenia patients. This review analyzes self-disturbances as a potential endophenotype of schizophrenia, which is expressed on a continuum.
Keywords: schizophrenia, self, self-disturbance, endophenotype, schizophrenia spectrum