Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Program POLICY PC 3.0 - Nástroj pro analýzu způsobu rozhodování
Rozhodování je bouvor psychických procesů, jejichž smyslem je vyhledávání optimálního cíle a vhodného způsobu jednání v určité situaci. Teorie rozhodování lze rozdělit do dvou velkých skupin: a) klasické teorie rozhodování, b) moderní teorie rozhodování. Klasické teorie předpokládají, že rozhodování postupuje podle předem definovaných kroků, moderní teorie vycházejí z předpokladu, že rozhodování není čistě racionální proces. Tyto teorie neočekávají vysokou účelnost přijatého rozhodnutí vzhledem k definovanému problému.
Vhodným nástrojem pro analýzu způsobů rozhodování je program POLICY PC 3.0, který je založen na teorii pravděpodobnostního funkcionalismu E. Brunswika. Analýza je opřena o výpočet lineárních a nelineárních vícenásobných regresních rovnic, jež vyúsťují do statistického modelu. Významnou součástí práce s programem je formulace nápovědí, posouzení případů a prezentace výsledků. Výsledky lze zobrazit v grafické i numerické podobě. Program lze využít k analýze i srovnání způsobů rozhodování. Využití programu POLICY PC 3.0 je součástí složitějšího postupu, který lze označit jako vyjasňování stanovisek.
Klíčová slova: nápověď, úsudek, analýza usuzování, rozhodovací strategie, lineární a nelineární regresní analýza
Vaculík, Martin (1998). Program POLICY PC 3.0 - Nástroj pro analýzu způsobu rozhodování. Československá psychologie, 42(2), 155-168.

Abstract not available.
Keywords: cue, judgement, judgement analysis, judgement policy, linear and nonlinear regression