Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Krátkodobá online Súcitná intervencia založená na Programe Vnímavého sebasúcitu
Program Vnímavého sebasúcitu (The Mindful Self-Compassion program – MSC) je empiricky vytvorená skupinová intervencia zameraná na kultiváciu sebasúcitu. Randomizovaná kontrolná štúdia sa uskutočňovala s tromi meraniami pred a po intervencii a s dvojmesačným follow-up. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 122 participantov. Boli náhodne rozdelení do súcitnej intervencie (CI) na základe MSC a do kontrolnej skupiny bez intervencie. Cieľom bolo preskúmať vplyv krátkodobej online verzie CI založenej na programe MSC na sebasúcit, sebakritickosť a sebapotvrdenie v neklinickej populácii. Autori predpokladali, že účasť v CI na základe MSC zníži sebakritickosť a zvýši sebapotvrdenie a sebasúcit. Na štatistickú analýzu bol použitý program SPSS Statistics-20, program R a knižnica nparLD. Data boli analyzované neparametrickým testom založeným na poradí pre longitudinálne dáta (pretest-posttest design). Táto verzia CI na základe MSC signifikantne zvýšila úroveň sebasúcitu a sebapotvrdenia okamžite po intervencii a aj po dvoch mesiacoch. Intervencia bola tiež účinná pri znižovaní nesebasúcitného reagovania okamžite po intervencii. Úroveň sebasúcitu sa dá zlepšiť krátkodobou online súcitnou intervenciou založenou na MSC, čo naznačuje, že intervencie zamerané na zvýšenie sebasúcitu sa môžu poskytovať širšiemu obyvateľstvu bez priameho zapojenia odborníkov v oblasti duševného zdravia. Hlavným limitom výskumu je, že participanti v intervenčnej skupine neabsolvovali celý program MSC ale iba jeho vybranú časť.
Článek je v anglickém jazyce.
Klíčová slova: sebasúcit, sebakritickosť, súcitná intervencia, Program Vnímavého sebasúcitu, randomizovaná kontrolná štúdia
Júlia Halamová, Martin Kanovský, Kristína Jakubcová, Nuriye Kupeli (2020). Krátkodobá online Súcitná intervencia založená na Programe Vnímavého sebasúcitu. Československá psychologie, 64(2), 236-250.

Short online Compassionate Intervention based on Mindful Self-Compassion Program
Objectives. The Mindful Self-Compassion (MSC) program is an empirically-developed group intervention aimed to cultivate self-compassion.
Sample and setting. A randomized control trial was conducted with pre-, post-measurements, and two-month follow-up. A total of 122 participants were recruited from a general community by convenience sampling. They were randomly allocated to the Compassionate intervention (CI) based on MSC and to a control condition with no treatment.
Hypotheses. The authors hypothesised that participation in the CI based on the MSC would decrease self-criticism and increase self-reassurance and self-compassion.
Statistical analysis. SPSS Statistics-20, program R, and the package nparLD for the statistical analysis. Non-parametric rank-based test for longitudinal data (pretest-postest design) was employed.
Results. This version of the CI based on the MSC significantly increased levels of selfcompassion and self-reassurance as reported immediately post intervention and at two-month follow-up. The CI based on the MSC was also effective at reducing self-uncompassionate responding, which was only present immediately post intervention. Self-compassion is responsive to improvement following a short-term online intervention of CI based on the MSC which suggests that interventions designed to increase self-compassion can be provided online to broader populations without direct involvement of mental health professionals.
Study limitation. Participants allocated to the CI were not exposed to the full experience of the MSC but only to a selected number of exercises from the MSC program.
Keywords: self-compassion, self-criticism, Compassionate intervention, Mindful Self-Compassion Program, randomized controlled trial