Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie dotazníka MBI-HSS pre pomáhajúce profesie
Ciele. Zámerom výskumu bolo overiť faktorovú štruktúru slovenského prekladu jedného z najznámejších nástrojov na zisťovanie aspektov syndrómu vyhorenia (Maslach, Leiter, 2017) – dotazníka MBI-HSS – na súbore pomáhajúcich profesionálov. V súlade s teoretickými východiskami a výsledkami výskumov bolo overovaných päť modelov: 3-faktorový (emocionálne vyčerpanie – EE, depersonalizácia – DEP a znížená spokojnosť s pracovným výkonom – PA-r), 2-faktorový (EE a DEP) a tri 1-faktorové modely (EE, DEP a PA-r ako samostatné, nezávislé konštrukty).
Metóda. Výskum prebiehal na dvoch súboroch pomáhajúcich profesionálov (N1= 454 a N2= 387), ktorí vypĺňali MBI-HSS. Bola realizovaná konfirmačná faktorová analýza (CFA; metóda maximum likelihood) v programe IBM SPSS Statistics 25, Amos 25 a Jamovi 0.8.1.13.
Výsledky. Výsledky CFA na oboch súboroch podporili 1-faktorové modely, ktoré testovali EE, DEP a PA-r ako nezávislé, samostatné konštrukty. Všetky tri faktory vykazovali zároveň uspokojivé odhady vnútornej konzistencie (McDonaldova ω). Na základe analýz možno konštatovať, že dotazník MBI-HSS je reliabilný a validný nástroj na meranie jednotlivých aspektov syndrómu vyhorenia v populácii pomáhajúcich profesionálov v slovenskom prostredí.
Limity. Nástroj mal sebaposudzovací charakter. V rámci výskumu nebola overovaná test-retestová reliabilita a konštruktová validita ani vzťahy faktorov vyhorenia s príbuznými konštruktmi, čo je zároveň perspektívou pre ďalší výskum.
Klíčová slova: MBI-HSS (slovenská adaptácia), konfirmačná faktorová analýza, vyhorenie
Beata Ráczová, Miroslava Köverová (2020). Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie dotazníka MBI-HSS pre pomáhajúce profesie. Československá psychologie, 64(3), 272-287.

A confirmatory factor analysis of the Slovak version of the MBI-HSS for helping professions
Objectives. The aim of the study was to verify the factor structure of the Slovak version of MBI-HSS, one of the best-known tools for measuring burnout syndrome (Maslach, Leiter, 2017), on a sample of helping professionals. In line with the theoretical background and research results, five models were tested: a 3-factor model (emotional exhaustion - EE, depersonalization - DEP and reduced personal accomplishment - PA-r), a 2-factor model (EE and DEP) and three 1-factor models (EE, DEP and PA-r as separate, uncorrelated constructs).
Method. The research was conducted on two samples of helping professionals (N1 = 454 and N2 = 387) who completed MBI-HSS. A confirmatory factor analysis (method of maximum likelihood) was implemented in IBM SPSS Statistics 25, Amos 25 and Jamovi 0.8.1.13 to test the data.
Results. The analyses provided the best empirical support for three 1-factor models of EE, DEP and PA-r as independent constructs in both research samples. The internal consistency estimates (McDonald’s ω) of those three factors were satisfactory. The results showed that the MBIHSS questionnaire is a reliable and valid tool for measuring EE, DEP and PA-r as separate aspects of the burnout syndrome in the population of helping professionals in the Slovak settings.
Study limitation. The tool was self-assessing. Test-retest reliability was not examined, neither were the relationships between EE, DEP and PA-r to related constructs. These limits provide some recommendations for further research.
Keywords: MBI-HSS (Slovak version), confirmatory factor analysis, burnout