Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Shlukování a přepínání v Testu verbální fluence: návrh adaptace kritérií do českého jazyka a shoda posuzovatelů
Cílem této studie bylo představit české veřejnosti návrh clusteringu a switchingu v testu verbální fluence (VF), adaptovat vybrané klasifikace do českého prostředí a posoudit jejich relevanci. Článek se zabývá hodnocením uspořádání slov do celků (tzv. clusterů) a plynulosti přepínání mezi nimi (switching). Tento v zahraničí rozšířený přístup k analýze protokolů VF nebyl doposud v češtině systematizován. Čtenář je seznámen s teoretickým pozadím hodnocení clusterů a switchů ve fonologické verzi (PVF) i kategoriální verzi (SVF) a některými vybranými klasifikacemi – např. Troyer et al. (1997), Abwender et al. (2001), Libon et al. (2009) či Tallberg et al. (2011). Klasifikace Troyerové et al. (1997), která je celosvětově nejcitovanější, byla převzata a autoři článku se vyjádřili k jednotlivým pravidlům z pohledu českého jazyka i kulturního prostředí (Studie 1). Ve Studii 2 byly u deseti vybraných protokolů dvěma posuzovateli oskórovány fonematické clustery v PVF a sémantické clustery v SVF. Vypočtená shoda posuzovatelů ukázala v obou případech na dobrou až výbornou shodu. Jedná se o velmi slibný, nicméně stále teoretický koncept, jehož aplikace do praxe si žádá další zkoumání.
Klíčová slova: verbální fluence, clustering, switching, adaptace, shoda posuzovatelů
Monika Víchová, Monika Dokoupilová, Jan Chromý, Tomáš Urbánek, Tomáš Nikolai (2020). Shlukování a přepínání v Testu verbální fluence: návrh adaptace kritérií do českého jazyka a shoda posuzovatelů. Československá psychologie, 64(3), 306-320.

Clustering and switching in Verbal fluency task: Adaptation of the procedure to the Czech language, and judging its relevance
The main goal of this study was to introduce the evaluation procedure in Verbal fluency task – clustering and switching – to the Czech public, to adapt this procedure to the Czech language and to judge its relevance. The review focuses on the way of arranging the words into the clusters (so called clustering) and switching between them. This procedure is extended in foreign research but it has not yet been systematically adapted in the Czech context. In the article the theoretical background of clustering and switching in phonological verbal fluency (PVF) and also in semantic verbal fluency (SVF) is introduced and few classifications of clustering are described – e.g. Troyer et al. (1997), Abwender et al. (2001), Libon et al. (2009) and Tallberg et al. (2011). In Study 1, the most cited classification by Troyer et al. (1997) is adapted to the Czech language and the differences between the original version and Czech adaptation are discussed. In Study 2, ten protocols were rated by two raters and the inter-rater reliability was calculated. The value of Cohen,s kappa showed moderate to excellent agreement. This approach is very promising but it requires further research.
Keywords: verbal fluency, clustering, switching, adaptation, inter-rater reliability