Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Dekonštrukcia anhedónie ako psychopatologického symptómu
V práci je opísaný vývoj pojmu anhedónia ako tradične užívaného psychopatologického symptómu v kontexte s novými poznatkami publikovanými v odbornej literatúre. Anhedónia je v rámci psychopatológie vymedzená ako symptóm, ktorý je predovšetkým súčasťou depresívneho syndrómu a opisuje sa ako neschopnosť pociťovať radosť. Do odbornej literatúry zaviedol tento termín Théodul Ribot na konci 19. storočia. Samotný pojem anhedónia sa v texte oficiálnych klasifikácií psychických porúch vyskytuje už len ojedinele, no napriek tomu je často uvádzaný v publikáciách z klinického aj predklinického výskumu. Sú to predovšetkým práce z oblasti afektívnych porúch, schizofrénie, porúch osobnosti a závislostí. Vyvinulo sa viacero hodnotiacich prostriedkov, ktoré umožňujú kvantifikáciu hedonického prežívania. Aplikácia novších metód viedla k identifikácii rôznych zložiek pozitívneho prežívania (odmeny) charakterizovaných rozdielnou aktivitou v špecifických neuronálnych okruhoch a neurotransmiterových systémoch. Postupne sa obsah pojmu anhedónia od originálneho opisu odchyľoval a rozvíjal. Zaviedli sa nové termíny ako liking a wanting, konzumačná a anticipačná anhedónia, ktoré podstatným spôsobom rozširujú a upresňujú tradičné chápanie tohto symptómu, no ešte nie sú osvojené v klinickej praxi. Na základe syntézy súčasných poznatkov navrhujú autori rámec, ako aplikovať nové zistenia a definície psychopatologickej analýzy anhedónie pri rôznych psychických poruchách.
Klíčová slova: anhedónia, odmena, systém odmeny, liking, wanting
Michal Patarák, Ján Pečeňák (2020). Dekonštrukcia anhedónie ako psychopatologického symptómu. Československá psychologie, 64(3), 321-330.

Deconstruction of anhedonia as a psychopathological symptom
The development of the concept of anhedonia as a traditionally used psychopathological symptom in the context of new findings published in the literature is described. Anhedonia is defined as a symptom in psychopathology that is primarily a part of depressive syndrome and is defined as an inability to feel pleasure. Théodul Ribot introduced the term into the scientific literature at the end of the 19th century. The term anhedonia appears only rarely among the criteria in the official classification of psychiatric disorders but it is nevertheless often mentioned in clinical and pre-clinical research publications. Research works evaluating anhedonia are coming mainly from the field of affective disorders, schizophrenia, personality disorders and addictions. Preclinical research and application of newer methods in human and animal research have led to the identification of various components of positive hedonic experience (reward) at the level of neuronal circuits and neurotransmitter systems. New concepts such as liking and wanting, consummatory and anticipatory anhedonia have been introduced, extending and refining the traditional understanding of this symptom but not yet adopted in clinical practice. Based on the synthesis of current knowledge, the authors propose a framework for applying new findings and definitions to psychopathological consideration of anhedonia as presented in different mental disorders.
Keywords: anhedonia, reward, reward system, liking, wanting