Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Paranoja: teoretické modely a psychické mechanizmy
Podľa dimenzionálneho modelu psychických porúch predstavuje paranoja konštrukt ležiaci na kontinuu od normy až po identifikovateľnú patológiu. Perzekučné bludy ako symptóm prítomný pri viacerých psychických poruchách môžu byť považované za extrémne vyjadrený koniec paranoidného kontinua. Literatúra vo všeobecnosti poskytuje niekoľko teórií, ktoré v rôznej miere zdôrazňujú psychické a neurobiologické mechanizmy zodpovedné za vznik a udržiavanie paranoidnej symptomatiky a perzekučných bludov. Cieľom príspevku je popis a vysvetlenie súčasných teoretických koncepcií paranoje a perzekučných bludov, s dôrazom na psychické mechanizmy, ktoré prispievajú k ich vzniku a udržiavaniu. Základom Bentallovej koncepcie je nazeranie na paranoju ako na psychickú obranu pred nízkou sebaúctou. Kognitívny model Freemana a Garetyovej naopak považuje nízku sebaúctu len za jeden z mnohých faktorov, ktoré sa podieľajú na výskyte paranoje. Modely sú vzájomné porovnávané a konfrontované so súčasnou empirickou evidenciou. Implikácie pre klinickú prax sú diskutované.
Klíčová slova: paranoja, dimenzionálny prístup, perzekučné bludy, sebaúcta, multifaktoriálna etiológia
Alexandra Straková, Michal Hajdúk (2020). Paranoja: teoretické modely a psychické mechanizmy. Československá psychologie, 64(3), 331-341.

Paranoia: theoretical models and psychological mechanisms
According to dimensional model of mental disorders paranoia represents a construct across the normal – pathological continuum. Persecutory delusions, as a symptom of many mental disorders, can be considered an extremely expressed end of the paranoid continuum. In general, the literature provides several theories which, to different degrees, emphasize the psychological and neurobiological mechanisms responsible for the formation and maintenance of paranoid symptomatology and persecutory delusions. The aim of the paper is to describe and explain the current theoretical concepts of paranoia and persecutory delusions, with an emphasis on psychological mechanisms contributing to their formation and maintenance. In Bentall’s concept, it is proposed that paranoia is a psychological defense against low self-esteem. Cognitive model of Freeman and Garety, however, suggested low self-esteem to be just one of many factors involved in the occurrence of paranoia. Models are compared and confronted with current empirical evidence. Implications for clinical practice are discussed.
Keywords: paranoia, dimensional approach, persecutory delusions, self-esteem, multi-factorial etiology