Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Big Five Inventory 2 (BFI-2): Hierarchický model s 15 subškálami
Cíle. Cílem studie bylo odhadnout základní psychometrické charakteristiky české verze metody pro měření pěti obecných dimenzí osobnosti Big Five Inventory 2 (BFI-2) a jeho zkrácených verzí (BFI-2-S, BFI-2XS).
Výzkumný soubor. BFI-2 byl předložen pro sebeposouzení 1733 respondentům (42,1 % mužů a 57,9 % žen) ve věku od 15 do 26 let s průměrným věkem 20,06 let (SD = 2,53).
Hypotéza. Autoři předpokládali, že české verze inventáře budou mít srovnatelné psychometrické vlastnosti s originálními verzemi.
Analýza dat. Pro odhad vnitřní konzistence škál BFI-2, BFI-2-S, BFI-2-XS a subškál BFI-2, BFI-2-S byl použit Cronbachův koeficient alfa doplněný o ordinální variantu McDonaldova koeficientu omega, test-retestová stabilita tří metod byla odhadnuta pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Struktura inventáře BFI-2 na úrovni položek a subškál byla odvozena z analýzy hlavních komponent s následnou rotací Varimax. Vnitřní struktura jednotlivých škál byla dále ověřována pomocí konfirmační faktorové analýzy (CFA). Schopnost škál BFI-2-S a BFI- 2-XS reprezentovat celkové skóry z nezkrácené verze BFI-2 byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace.
Výsledky. Škály BFI-2 mají dobrou reliabilitu, která se pohybuje od 0,81 do 0,89. Reliabilita subškál je uspokojivá a pohybuje se od 0,56 do 0,83 (M = 0,74). Průměrná test-retestová stabilita BFI-2 po 6 měsících byla 0,86 pro škály a 0,80 pro subškály. Všechny položky BFI-2 dosahují faktorového náboje většího nebo rovného 0,30 na odpovídajícím faktoru. V české verzi BFI-2 se za použití CFA replikovala hierarchická struktura s 15 subškálami, stejně jako v původní verzi. Zkrácená verze BFI-2-S a BFI-2-XS rekonstruuje z 91 % a 77 % skóry škál BFI-2.
Limitace. Studie neobsahuje důkazy o konvergentní validitě
Klíčová slova: pětifaktorový model, psychometrické charakteristiky, BFI-2, BFI-2-S, BFI-2-XS
Martina Hřebíčková, Martin Jelínek, Petr Květon, Adam Benkovič, Marek Botek, František Sudzina, Christopher J. Soto, Oliver P. John (2020). Big Five Inventory 2 (BFI-2): Hierarchický model s 15 subškálami. Československá psychologie, 64(4), 437-460.

Big Five Inventory 2 (BFI-2): Hierarchical model
Objectives. The aim of the study was estimation of basic psychometric properties of the Czech adaptation of the Big Five Inventory 2 (BFI-2) measuring five basic personality dimensions and their short and extra short versions (BFI-2-S, BFI-2XS).
Subject and settings. The BFI-2 was administered to 1,733 participants (42.1% men, 57.9% women) in age range from 15 to 26 years (M = 20.06, SD = 2.53).
Hypothesis. Authors expected that the Czech adaptation of the BFI-2, BFI-2-S, BFI-2XS will retain comparable psychometric properties to the original versions.
Statistical analysis. Internal consistency of BFI- 2, BFI-2-S, BFI-2XS domains and BFI-2, BFI- 2-S facets was estimated using Cronbach’s alpha coefficient and ordinal McDonald’s omega coefficient. Test-retest stability of the three methods was estimated using Pearson’s correlation coefficient. The structure of the BFI-2 at the level of items was explored using Principal Component Analysis with Varimax rotation; structures of domains were confirmed using Confirmatory Factor Analyses. The ability of the BFI-2-S and BFI-2-XS scales to represent BFI-2 scores was assessed using the Pearson correlation coefficient.
Results. The BFI-2 domains showed good internal consistency, ranging from 0.81 to 0.89. Internal consistency of individual facets ranged from 0.56 to 0.83 (M = 0.74). Average BFI-2 test-retest reliability estimated over a 6 month period was r = 0.86 for domains and r = 0.80 for facets. All items of the BFI-2 showed factor loadings 0.30 or higher on intended factor. The BFI-2 hierarchical structure with 15 facets was confirmed using CFA. Short versions BFI-2-S and BFI-2-XS captured 91% and 77% of the domains of the full version of BFI-2 inventory.
Study limitation. Convergent validity of the instrument and the self-other agreement was not evaluated.
Keywords: Five Factor Model, psychometric characteristics, BFI-2, BFI-2-S, BFI-2-XS