Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Lesk a bída moderní Open Science: Představení vybraných aspektů
Tento článek má za cíl posloužit jednak jako seznámení se základními principy moderní podoby hnutí Open Science a rovněž jako úvaha k nejvýraznějším silným a slabým stránkám jeho vybraných složek. V hlavní části textu autor rozebírá tři klíčové aspekty Open Science. Jedná se o otevřený přístup k výzkumným článkům, datům a informacím o metodologických a analytických procedurách. Všechny tyto aspekty s sebou přinášejí nové praktické postupy s možnými výhodami a nevýhodami, z nichž ty nejvýznamnější jsou v textu popisovány a diskutovány. Článek navíc stručně popisuje propojení Open Science s replikační krizi v psychologii a možné techniky pro zlepšení replikovatelnosti výzkumu. Příspěvek končí krátkým shrnutím a zvážením vhodnosti přejímání vybraných principů Open Science do tuzemské výzkumné praxe.
Klíčová slova: Open Science, preregistrace, replikační krize
Jaroslav Gottfried (2020). Lesk a bída moderní Open Science: Představení vybraných aspektů. Československá psychologie, 64(4), 490-500.

Highs and lows of modern Open Science: An introduction to its selected aspects
The aim of this article is to introduce the basic principles of the modern Open Science movement and to deliberate the most important advantages and disadvantages of its selected components. In the main part of the article, the author analyzes three key aspects of Open Science. They are, as follows: open access to research articles, open access to data, and open access to the information regarding methodical and analytical procedures. Each one of these components brings forth new practical procedures with their own pros and cons. The author describes and discusses the most important ones of them. In addition, the Open Science movement and its connection to the replication crisis in psychology and possible techniques for enhancing research replicability is discussed. The article ends with a brief recapitulation and a consideration on the suitability of adapting the selected Open Science principles into the local research practices.
Keywords: Open Science, pre-registration, replication crisis