Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Česká adaptace dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale: Konfirmační faktorová analýza a invariance měření
Cíl. Měření přesvědčení, která se vztahují ke zdraví, má u pacientů ve zdravotnictví velký význam. Cílem studie bylo ověřit faktorovou strukturu české verze dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS, verze B) a její invarianci.
Metoda. N = 549 dospělých respondentů vyplnilo MHLCS v online průzkumu. Pomocí konfirmační faktorové analýzy byly ověřovány tři modely založené na předchozích studiích a dále byla ověřována invariance měření v závislosti na pohlaví, věku a času (šest měsíců).
Výsledky. Žádný z navržených modelů nevykazoval dostatečnou shodu s daty. Proto byl navržen modifikovaný třífaktorový model, který vykázal přijatelnou shodu s daty a byl striktně invariantní ve vztahu k pohlaví, věku i času. U faktorů Vlivní druzí a Náhoda byl nalezen slabý efekt věku.
Závěr. Českou verzi MHLCS lze považovat za validní a reliabilní nástroj, s výjimkou faktoru Náhoda, který vykazoval nízkou reliabilitu.
Klíčová slova: multidimenzionální zdravotní locus of control, faktorová struktura, invariance měření
Eva Kostolanská, Tomáš Řiháček, Jolana Stehlíková, Hynek Cígler (2020). Česká adaptace dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale: Konfirmační faktorová analýza a invariance měření. Československá psychologie, 64(5), 521-534.

Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale: Confirmatory factor analysis and measurement invariance
Aim. Measuring patients’ health-related beliefs is of high importance in health care. The aim of the study was to test the factor structure of the Czech version of the Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS) Form B and its measurement invariance.
Method. N = 549 adults answered the MHLCS in an online survey. A confirmatory factor analysis was conducted to test three competing models based on previous studies and to assess measurement invariance of the MHLCS across gender, age, and time (six months).
Results. None of the hypothesized models fit the data; therefore, a modified three-factor model was proposed that demonstrated an acceptable fit and was strictly invariant with respect to gender, age, and time. A small age effect was found on the Powerful Others and Chance factors.
Conclusion. The Czech MHLCS can be considered a valid and reliable measure, except for the Chance factor, which had low reliability.
Keywords: multidimensional health locus of control, factor structure, measurement invariance