Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník Sebereflexe (SRIS) a Filadelfská škála všímavosti (PHLMS): Psychometrické charakteristiky českých verzí
Cíle. Cílem studie bylo ověřit psychometrické charakteristiky českých verzí Dotazníku sebereflexe a vhledu (SRIS) a Filadelfské škály všímavosti (PHLMS).
Soubor a postup. Dotazníky byly prezentovány reprezentativnímu souboru české populace (N=1000) vytvořenému kvótním výběrem. Kvótními znaky byly pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce, kraj. Pro ověření konvergentní validity dotazníku byl použit Dotazník empatie (DE14) a krátká verze Big Five Inventory (BFI-10).
Statistické analýzy. Faktorová struktura nástrojů byla ověřována konfirmační faktorovou analýzou. Pro výpočet reliability byly použity Cronbachův koeficient α a McDonaldův koeficient ωT. Korelace mezi proměnnými byly zjišťovány Pearsonovým korelačním koeficientem. Vztahy dotazníků se sociodemografickými faktory byly zjišťovány vícerozměrnou analýzou rozptylu (MANOVA), t-testy, jednocestnou analýzou rozptylu ANOVA a korelační analýzou.
Výsledky. Výsledky české verze PHLMS vykázaly dobrou shodu s dvoufaktorovou strukturou originálního nástroje. V případě české verze SRIS přikročili autoři k redukci položek, aby bylo dosaženo dobré shody, a tím i srovnatelnosti s dvoufaktorovou podobou původního nástroje. Oba dotazníky vykázaly vysokou reliabilitu.
Limity studie. Ověření validity dotazníku se omezilo na vzájemné vztahy mezi škálami a korelace s Dotazníkem empatie a s neuroticismem (BFI-10). Chybí ověření vztahů s dalšími faktory osobnostní struktury.
Klíčová slova: vhled, sebereflexe, uvědomování, přijímání, empatie, neuroticismus
Zuzana Havrdová, Filip Děchtěrenko, Iva Šolcová (2020). Dotazník Sebereflexe (SRIS) a Filadelfská škála všímavosti (PHLMS): Psychometrické charakteristiky českých verzí. Československá psychologie, 64(5), 535-549.

Self Reflection and Insight Scale (SRIS), and Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS): Psychometric properties of the Czech versions
Objectives. The aim of this study was to assess psychometric properties of two questionnaires: Self-Reflection and Insight Scale (SRIS) and Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS).
Sample and setting. Questionnaires were administered to a representative sample (N=1000) of the Czech population by stratified selection.
Statistical analysis. Factor structure was tested by confirmatory factor analysis. Bootstrapped evaluation of two-factor solution using exploratory factor analysis was performed. Relationships of the scores with sociodemographic variables were tested using MANOVAs and follow up t-tests, one-way ANOVAs or correlations. The reliability was tested using Cronbach’s α and McDonald’s ωT. Convergent and divergent validity were analyzed with respect to the Empathy questionnaire (DE14), and short form of Big Five Inventory (BFI-10).
Results. PHLMS showed good resemblance with original two-factor solution, while in the case of SRIS, the number of items was reduced to obtain good fit with the original two-factor solution. Both questionnaires showed high reliability and validity.
Study limitation. The validity of questionnaires was limited to the relationship between the scales, relationship to the Empathy questionnaire, and neuroticism (BFI-10). Adding additional proofs of validity would strengthen the study.
Keywords: insight, self-reflection, awareness, acceptance, empathy, neuroticism