Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometric properties of Slovak short and extra-short forms of Big Five Inventory–2 (BFI-2)
Ciele. Táto štúdia sa zameriava na informovanie o psychometrických vlastnostiach krátkej a extra- krátkej verzie BFI-2 na Slovensku.
Súbor. Dáta boli zbierané u všeobecnej populácie dospelých Slovákov (N = 801; 51,2 % žien) prostredníctvom online panela výskumnej agentúry.
Analýzy. Analýzy boli zamerané na skúmanie faktorovej štruktúry krátkych foriem BFI-2, rodových rozdielov, korelácie s vekom a predikciu well-beingu ako aj porovnanie týchto informácií s plnou verziou BFI-2.
Výsledky. Exploračná faktorová analýza preukázala, že väčšina položiek krátkej verzie bola sýtená zamýšľanými faktormi avšak v extra- -krátkej verzii sa vyskytli aj slabšie korelácie, alebo korelácie s inými faktormi. Korelácie medzi plnou verziou a skrátenými verziami boli silné. V skrátených verziách boli zistené podobné rozdiely medzi rodmi ako aj korelácie s vekom v porovnaní s plnou verziou, čo poukazuje na pomerne vysokú kongruenciu týchto verzií. Skrátené verzie vysvetľovali 88–94 % variability v porovnaní s plnou verziou v rámci predikcie well-beingu. Výsledky poukázali, že skrátené verzie sú vhodným nástrojom v prípadoch, kedy je potrebný krátky nástroj pre meranie piatich veľkých čŕt, no mali by byť použité opatrne a kedykoľvek je to možné, mala by byť uprednostnená plná verzia BFI-2.
Limitácie. Limitácie tejto štúdie sa týkajú najmä toho, že krátke verzie BFI-2 neboli administrované samostatne, no prostredníctvom plnej verzie. Ďalšie limitácie sa týkajú absencie skúmania stability v čase, či zhody medzi sebahodnotením a hodnotením inou osobou.
Klíčová slova: BFI-2 krátka a extra-krátka verzia, osobnosť veľkej päťky, psychometrické vlastnosti, Inventár veľkej päťky 2, slovenská adaptácia
Michal Kohút, Peter Halama, Christopher J. Soto, Oliver P. John (2020). Psychometric properties of Slovak short and extra-short forms of Big Five Inventory–2 (BFI-2). Československá psychologie, 64(5), 550-563.

Psychometric properties of Slovak short and extra-short forms of Big Five Inventory–2 (BFI-2)
Objectives. The current study is focused on reporting psychometric properties of the BFI-2 short and extra-short forms in Slovakia. Sample and settings. Data were collected from a Slovak general adult sample (N = 801, 51.2% females) using an online research panel.
Statistical analysis. Analysis focused on exploring the factor structure, gender differences, correlations with age and predictions of well-being criteria of the short forms and comparing these forms to the full BFI-2 item set.
Results. Random intercept exploratory factor analysis showed that most items loaded on their intended factor in the short form; in the extra-short form a few cases of weak loadings or cross-loadings occurred. Part-whole correlations with the full form were strong. Compared to the full form, the short forms also showed a similar pattern of gender differences and correlations with age, suggesting quite strong congruence of these forms. Focusing on the prediction of selected well-being criteria, the short forms retained 88-94% of explained variance compared to the full form. In sum, these results suggest that short forms of the Slovak BFI-2 are appropriate when a short measure of the Big Five personality factors is needed but should be used with caution and whenever possible, full form should be used.
Limitations. Limitations of the current study lie mainly in embedded administration of BFI- 2 shorter versions within full BFI-2, absenting investigation of test-retest stability and selfpeer congruence of results obtained by the short forms of BFI-2.
Keywords: BFI-2 short and extra-short form, Big Five personality, psychometric properties, Big Five Inventory 2, Slovak adaptation