Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Hongova škála psychologické reaktance: Faktorová struktura a invariance měření u české verze
Cíl. Psychologická reaktance je velmi užitečným konstruktem ve zdravotnictví a dalších oblastech. Zatím však nepanuje jednoznačná shoda ohledně jeho struktury. Cílem této studie bylo ověřit faktorovou strukturu české verze Hongovy škály psychologické reaktance (HPRS) a její invarianci.
Metody. N = 544 dospělých respondentů vyplnilo HPRS v online průzkumu. Pomocí konfirmační faktorové analýzy bylo ověřováno pět modelů založených na předchozích studiích, a dále invariance měření ve vztahu k pohlaví a věku.
Výsledky. Žádný z navrhovaných modelů nevykazoval dostatečnou shodu s daty. Proto byl navržen nový bifaktorový model, který vykazoval dostatečnou shodu s daty a striktní invarianci vzhledem k pohlaví, ne však k věku.
Závěry. Českou verzi HPRS lze považovat za spolehlivé měřítko obecné reaktance u obou pohlaví, ale při porovnávání míry reaktance mezi různými věkovými skupinami je zapotřebí opatrnosti. Je nutná replikace nového modelu.
(Článek je v anglickém jazyce)
Klíčová slova: reaktance, faktorová struktura, invariance měření
Jolana Stehlíková, Tomáš Řiháček, Eva Kostolanská, Hynek Cígler (2020). Hongova škála psychologické reaktance: Faktorová struktura a invariance měření u české verze. Československá psychologie, 64(6), 656-667.

Hong psychological reactance scale: factorial structure and measurement invariance of the Czech version
Objective. Psychological reactance is a construct of high practical utility in health care and other areas. However, no clear consensus has been achieved regarding its structure. This study aimed to test the factor structure of the Czech version of the Hong Psychological Reactance Scale (HPRS) and to test its measurement invariance.
Methods. N = 544 adults answered the HPRS in an online survey. Confirmatory factor analysis was used to test five competing models based on previous studies and to assess the measurement invariance of the HPRS across gender and age.
Results. None of the hypothesized models fit the data. Authors proposed a new bifactor model that fit the data adequately and was strictly invariant with respect to gender, but not across two age groups.
Conclusions. The Czech HPRS can be considered a reliable measure of the general reactance across both genders but caution must be exercised when comparing reactance across different age groups. Replication of the new model is needed.
Keywords: reactance, factor structure, measurement invariance