Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Súvislosti vzťahu učiteľ–žiak a školského výkonu: perspektívy pripútania a motivácie
České a slovenské školstvo stojí na prahu zásadných reforiem, v rámci ktorých sa bude klásť dôraz na rozvoj psychosociálnych kvalít aktérov vo vzdelávaní ako determinantov úspešného výchovno-vzdelávacieho procesu. Prehľadová naratívna štúdia sa zameriava na výskumné štúdie realizované od roku 2001, ktoré vychádzali z paradigmy pripútania a motivačných teórií sebadeterminácie, pričom poskytuje prehľad, ako sú operacionalizované jednotlivé kľúčové konštrukty vzťahu učiteľ–žiak (blízkosť, konflikt, vzťahovosť, podpora autonómie, štruktúry) a konštrukt školského výkonu, a k akým hlavným záverom najvýznamnejšie štúdie v tejto oblasti dospeli. Práca diskutuje niektoré nekonzistentné výsledky a metodologické problémy. Po rigoróznej významovej a obsahovej selekcii prehľad zahŕňa 17 empirických štúdií. Záverom sú navrhnuté konkrétne aktuálne výskumné výzvy v predmetnej oblasti.
Klíčová slova: vzťah učiteľ–žiak, školský výkon, teória pripútania, teória sebadeterminácie
Martin Brestovanský (2020). Súvislosti vzťahu učiteľ–žiak a školského výkonu: perspektívy pripútania a motivácie . Československá psychologie, 64(6), 668-689.

Relations between the teacher-student relationship and school achievement: The attachment and motivation perspectives
Czech and Slovak educational systems stand at the doorstep of the fundamental reforms, accentuating the development of psychosocial qualities of all stakeholders engaged in education as determinants of a successful educational process. The narrative review focuses on research studies conducted since 2001, based on the paradigm of attachment and motivational theories of self-determination. Paper provides an overview of how the concept of school achievement and the individual key constructs of the teacher-student relationship are operationalized (closeness, conflict, relatedness, autonomy support, structure). It discusses main conclusions of the most significant studies in this area, as well as some inconsistent results and methodological problems. After rigorous impact and content selection, the review includes 17 empirical studies. Finally, specific current research challenges in the field are considered.
Keywords: teacher-student relationship, school achievement, attachment theory, self-determination theory