Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Dva nebo tři faktory? Faktorová analýza struktury českého převodu WAIS-R u nemocných epilepsií
Data z 11 subtestů WAIS-R u souboru 241 nemocných epilepsií byla podrobena faktorové analýze s extrakcí faktorů pomocí metody hlavních komponent. Faktory byly rotovány jednak metodou Varimax, jednak kosou rotací Quartimin. Při dvoufaktorovém nerotovaném řešení vysvětlil faktor I. (Verbální porozumění) 55,0% variance, faktor II. (Percepční organizace) 10,0% variance, celkem vysvětleno 65,0% variance. Při trífaktorovém řešení byl navíc extrahován faktor III. (Nezávislost na rušení), který vysvětlil 7,2% variance; tři faktory dohromady tedy vysvětlily celkem 72,2% variance.
Výsledky českých pacientů mají podobnou faktorovou strukturu jako některé z nálezů užívajících anglickou oroginální WAIS-R, což je další, i když nepřímý důkaz dobrých vlastností českého převodu WAIS-R.
Také v českém souboru nemocných epilepsií je třetí faktor, tradičně označovaný jako Nezávislost na rušení, naznačen, a umožňuje vytváření hypotéz o příčinách oslabení intelektové výkonnosti.
Pokud jde o třetí faktor, od většiny autorů se lišíme zejména v sycení subtestem Číselné symboly. Domníváme se, že dvojice subtestů Opakování čísel a Číselné symboly, kterými je v našem případě třetí faktor sycen, představuje poměrně konsistentní a logické spojení kognitivních funkcí, které vybočují z čistě intelektových schopností.
Zastoupení faktoru Nezávislost na rušení (který pravděpodobně poukazuje na deficity pozornosti) vzbuzuje naději na možnost ovlivnění celkové kognitivní výkonnosti medikací nebo neuropsychologickou rehabilitací.
Klíčová slova: inteligence, faktorová analýza, WAIS-R, neuropsychologie, epilepsie
Preiss, Jan - Haas, Tomáš (1998). Dva nebo tři faktory? Faktorová analýza struktury českého převodu WAIS-R u nemocných epilepsií. Československá psychologie, 42(3), 193-205.

Abstract not available.
Keywords: intelligence, factor analysis, WAIS-R, neuropsychology, epilepsy