Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Krize středního věku?
Příspěvek se zabývá historií a vývojem poznatků souvisejících s tzv. krizí středního věku (KSV). Ve stati jsou představeny hlavní studie, jejichž výsledky koncept krize středního věku podporují, a výzkumy, které přinášejí spíše opačné stanovisko. Přínosem koncepce KSV je ale přinejmenším to, že obrátila pozornost na období celoživotního vývoje,
Klíčová slova: krize středního věku, MIDUS, křivka štěstí
Iva Šolcová (2020). Krize středního věku?. Československá psychologie, 64(6), 716-722.

Midlife crisis?
The contribution deals with the history and development of knowledge related to the so-called midlife crisis. The article presents the main studies, the results of which support the concept of the midlife crisis, and investigations that bring a rather opposite view. The benefit of the midlife crisis concept, however, is at least that it has turned an attention of researchers to a period of lifelong development that has been rather neglected.
Keywords: midlife crisis, MIDUS, happiness curve