Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Dotazník motivační struktury - srovnávací studie českých a amerických studentů
Studie porovnává údaje získané Dotazníkem motivační struktury MSQ (Klinger, Cox, Blount, 1995) u demograficky srovnatelných souborů českých (n = 112) a amerických (n = 112) studentů. Kromě vlastních proměnných MSQ byly zjišťovány některé osobností proměnné, míra zátěže a screeningové údaje kvantifikující konzumaci alkoholu a případné, s tím související problémy. Výsledky v těchto doplňujících proměnných ukazují výrazné rozdíly mezi soubory. Soubory se liší i v řadě proměnných MSQ, což souvisí s mezikulturními odlišnostmi v utváření motivace. Jako srovnatelné se jeví proměnné averzivní motivace, nepřiměřená angažovanost a emoční intenzita. To může souviset se specifickou sociální rolí vysokoškoláků, která je do jisté míry v obou kulturách podobná. Screeningové údaje související s konzumací alkoholu ukazují na větší rozsah problémů s alkoholem v americkém souboru. I když srovnání MSQ proměnné alkoholová instrumentalita naznačuje, že studenti obou souborů vnímají roli alkoholu v jejich usilování o osobní cíle podobně, multidimenzionální škálování proměnných MSQ doplněných o proměnnou konzumace alkoholu ukazuje, že etiologie konzumace alkoholu je v obou souborech rozdílná.
Klíčová slova: motivační struktura, Dotazník motivační struktury, transkulturní studie
Stuchlíková, Iva - Klinger, Eric - Man, František (1998). Dotazník motivační struktury - srovnávací studie českých a amerických studentů. Československá psychologie, 42(3), 206-217.

Abstract not available.
Keywords: motivational structure, Motivational Structure Questionnaire, cross-cultural study