Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Self, emócie a organizmické prežívanie v terapii zameranej na klienta
Článok sa zoberá emóciami v kontexte teórie psychoterapie zameranej na klienta. Poukazuje na teoretické previazanie s ďalšími rozhodujúcimi pojmami terapie zameranej na klienta ako sú self a organizmické prežívanie. Článok poukazuje na to, že emócie sú tak obsiahnuté v organizmickom prežívaní, ako aj v self klienta, čo je rozhodujúce pre pochopenie praktických krokov psychoterapeuta pracujúceho v tomto prístupe. Je zdoraznená doležitosť objavovania významov emócií pre klienta a prijatie objavených významov do štruktúry self klienta. Článok tiež ponúka teoretické zdovodnenie procesu terapeutickej zmeny v psychoterapii, berúc do úvahy centrálnosť emócii pre tento proces.
Klíčová slova: terapie zaměřená na klienta, rogersovská psychoterapie, self, emoce, prožívání
Timuľák, Ladislav (1998). Self, emócie a organizmické prežívanie v terapii zameranej na klienta. Československá psychologie, 42(3), 227-234.

Abstract not available.
Keywords: client-centered therapy, Rogersian psychotherapy, self, emotions, experience