Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vzájemné vztahy kognitivních a emocionálních procesů v současném psychologickém výzkumu
V posledních patnácti letech bylo značné úsilí věnováno výzkumu vzájemných vztahů kognitivních a emocionálních procesů. Poměrně rychle se ohnisko zájmu přesouvalo od kognitivních aspektů emocí k emocionálně podmíněným zkreslením ve zpracování informace. V úvodu článku jsou uváděny dva protikladné názory na povahu vztahu kognice a emocí, které formovaly empirické i teoretické zkoumání této problematiky od 80. let (Zajoncovo zdůrazňování primárnosti emocí a Lazarusova představa o primárnosti kognice). Z hlediska kognitivního pohledu na emoce jsou zmiňovány dva aspekty: úroveň zpracování informace a kognitivní modely úzkosti. Převažující část studie se zabývá současným trendem výzkumu, tj. emocionálními aspekty kognice. Detailní pozornost je věnována tématům jako jsou efekt kongruence s náladou, zkreslení zpracování informace v rovině předpozorností a pozornostní, selektivní interpretace informace, procesuální specifičnost emocionálně podmíněných zkreslení, stavové versus rysové proměnné v kognitivně-emocionálním zpracování informace. Dále jsou v kontextu studie uvedeny i další koncepty, jako jsou bistabilita a současný zájem. Stručně je zmíněna Klingerova sekvenčně-komponentní teorie emocí.
Klíčová slova: kognitivně emoční procesy, kognitivní modely úzkosti, předpozornostní ovlivnění, vybavení v souhlasu s náladou, výběrová interpretace
Stuchlíková, Iva (1996). Vzájemné vztahy kognitivních a emocionálních procesů v současném psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 40(2), 128-137.

Abstract not available.
Keywords: cognitive - emotional processes, cognitive models of anxiety, preattentive bias, mood-congruent recall, selective interpretation