Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Alexandr Romanovič Lurija, Kulturní psychologie a překonání krize v psychologii
V první části studie uvádí autor své osobní vzpomínky na setkání s A. R. Lurijou a na spolupráci s ním. Autor se stal editorem překladové sovětské psychologické literatury ve Spojených státech. Seznámení s Lurijovými myšlenkami a jeho výzkumem ve Střední Asii ovlivnily teorii a metodologii vlastního výzkumu M. Colea v oblasti kulturní psychologie.
Druhá část studie se týká Lurijova přínosu k psychologii. Klíčovou tezí je, že Lurija od nejranějších dní svého vědeckého života - a to ještě před setkáním s Vygotským - až do konce své vědecké činnosti usiloval úspěšně o řešení krize v psychologii. Snažil se vždy spojovat dvě psychologie - experimentálně generalizující a deskriptivně ozvlátňující - na základě praxe. Teorii podpírající Lurijovy práce a výzkumy v nejrozmanitějších oblastech je třeba chápat jako rozvíjející se jednotný celek.
Prvním výsledkem tohoto snažení byla "kombinovaná motorická metoda" vyložená v anglické monografii z r. 1932 "The nature of human conflicts". Po navození dobře koordinovaného chování se v ní přistoupí k jeho narušování. Změny motorické funkce slouží jako projev skrytých psychologických procesů. Kombinovaná motorická metoda přináší "minikulturní systém" pro výzkum individuální psychodynamiky.
Pozdějším výsledkem tohoto snažení byla kombinace dvou psychologií v praxi při aplikování na životní okolnosti konkrétní osoby. Lurija nazval tento přístup "romantickou vědou" (srv. jeho autobiografie). Spočívá v aplikaci obecných psychologických zákonů na reálné životy reálných lidí a na pomoc jim. Tento přístup Lurija demontroval ve svých knihách o longitudinálních případových studiích muže s výjimečnou pamětí a muže se zraněním mozku.
Vlastní angažování M. Colea v "romantické vědě" spočívá ve spojování zřetele k individuálnímu vývoji se zřetelem k vývoji kulturně historickému při práci s dětmi ve školních družinách. Patří sem zvláštní způsob organizování čtenářských aktivit, užívání mikropočítačů jako nástrojů při vytváření výchovných aktivit pro děti, a rozvoj činnostních systémů vůbec. Podílejí se na nich univerzitní studenti.
Na závěr jsou vysoce oceněny výjimečné osobní schopnosti a činy A. R. Luriji.
Klíčová slova: kulturní psychologie, kombinovaná motorická metoda, romantická věda
Cole, Michael (1998). Alexandr Romanovič Lurija, Kulturní psychologie a překonání krize v psychologii. Československá psychologie, 42(3), 260-269.

Abstract not available.
Keywords: cultural psychology, combined motor method, romantic science