Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy a diskuse
Individuálně a sociálně psychologické aspekty vybraných stoupenců hnutí Haré Kršna v podmínkách české společnosti 90. let XX. století
Život v hnutí, které praktikuje indické zvyky, podrobila autorka psychologické analýze. Navázala kontakt s příslušníky tohoto hnutí a vyšetřila 15 osob obojího pohlaví. Jako hlavní metody užila individuálně psychologického schématu Adlerovského rozhovoru, který adaptovala pro potřeby tohoto výzkumu. Při analýze potřeb soupenců hnutí Haré Kršna vyšla z teorie motivace, jejímž autorem je americký psycholog Henry Alexander Murray. Výsledky jednotlivých psychologických pozorování, kasuistiky a ilustrativní materiál mohou být podkladem pro zaměřený výzkum náboženských hnutí typu Haré Kršna, event. tzv. náboženských sekt.
Klíčová slova: hnutí Haré Kršna, motivace
Dvořáková, Dana (1998). Individuálně a sociálně psychologické aspekty vybraných stoupenců hnutí Haré Kršna v podmínkách české společnosti 90. let XX. století. Československá psychologie, 42(3), 280-283.

Abstract not available.
Keywords: Hare Krishna movement, motivation