Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vliv experimentálního stresu na autonomní regulaci srdeční činnosti
Práce je věnována problematice stresu a jeho fyziologickým odezvám v organismu, v tomto případě vlivu stresu na autonomní regulaci srdeční činnosti. V realizovaném projektu bylo jako standardizované stresující situace využito Stroopova testu interference a byla sledována prestresová, střesová a poststresová srdeční činnost. Poté byla provdena spektrální analýza variability srdeční frekvence (s cílem specifikovat dopad použitého stresoru na regulační vlivy autonomního nervového systému - a jeho subsystémů sympatiku a vagu - ve vztahu k srdeční činnosti) a získané údaje byly porovnány s vybranými ukazateli použitých psychodiagnostických metod (Stroopův test, Dotazník motivace výkonu, Dotazník osmi stavů, Freiburský osobnostní dotazník). Bylo zjištěno, že Stroopův test je vhodnou metodou pro výzkmy podobného typu a při současném využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence se otevírá cesta k registraci a lepšímu porozumění změnám v oběhovém systému, které byly vyvolány psychickým stresem. Navržená metodika by tak mohla být přínosem jak v oblasti prevence, tak i např. při posuzování míry kardiovaskulárních rizik u ohrožené populace, při plánování terapeutických postupů a posouzení efektu nácviku relaxace u psychosomaticky nemocných.
Klíčová slova: stres, srdeční činnost, spektrální analýza srdeční frekvence, prevence kardiovaskulárních onemocnění
Šiška, Emil - Opavský, Jaroslav - Opavská, Hana (1998). Vliv experimentálního stresu na autonomní regulaci srdeční činnosti . Československá psychologie, 42(4), 314-327.

Abstract not available.
Keywords: stress, heart activity, spectral analysis of heart rate, cardiovascular diseases prevention