Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Konceptuálna reprezentácia v úlohe klasifikácie objektov: Overovanie modelu
Autorka overovala model pojmovej klasifikácie Hoffmanna a Ziesslera (1981) v dvoch experimentoch s bilingvistami, pričom v jednom experimente sa porovnávala kompatibilita slova a obrázku v maďarskom jazyku a v druhom experimente v slovenskom jazyku. Poradie experimentov bolo cez respondentov vyvážené. Priemerné odpoveďové časy cez všetky skúmané taxonómie potvrdili hypotézu o najkrotšom identifikačném čase na primárnej úrovni pojmu, ktorá vyplýva z overovaného modelu. Podrobnejšia analýza v rámci jednotlivých taxonómií však hypotézu vo všetkých taxonómiách nepotvrdila. Potvrdzovacie latencie rozhodovania boli konzistentne signifikantne dlhšie pri slovenských lexikálnych jednotkách v porovnaní s maďarskými s výnimkou taxonómie potravín. Výsledky sú diskutované aj v konfrontácii s alternatívnymi hypotézami.
Klíčová slova: konceptuální reprezentace, odpovědní čas rozhodnutí, klasifikace, bilingvisti
Plichtová, Jana (1998). Konceptuálna reprezentácia v úlohe klasifikácie objektov: Overovanie modelu. Československá psychologie, 42(5), 407-428.

Abstract not available.
Keywords: conceptual representation, response time, classifications, bilingvists