Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Možnosti zisťovania osobnej identity: Metodika IDEX
Príspevok sa zaoberá problémami zisťovania identity. Autorka prezentuje metodiku na meranie identity nazvanú IDEX (Identity Exploration), ktorú vypracoval Peter Weinreich z Ulsterskej univerzity v Severnom Írsku. Metodika IDEX je počítačovým programom. Program počíta psychologické ukazovatele identity z údajov poskytnutých respondentom v inštrumente, ktorý mu bol "ušitý na mieru". Psychologické ukazovatele sú definované v teoretickom prístupe autora metodiky. Tento teoretický prístup (ISA - Identity Structure Analysis) chápe identitu ľudí dosledne v jej sociálnom a kultúrnom kontexte. Metodika pomocou počítačového programu operacionalizuje základné teoretické pojmy. Vysoko flexibilný systém umožňuje hľbkovú analýzu identity jednotlivca i skupín.
Klíčová slova: identita, zjišťování identity, metodika Identity Exploration (IDEX)
Bačová, Viera (1998). Možnosti zisťovania osobnej identity: Metodika IDEX. Československá psychologie, 42(5), 449-461.

Abstract not available.
Keywords: identity, identity assessment, Identity Exploration (IDEX) method