Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Příspěvek k problematice vztahu osobnostních rysů k inteligenci u intelektově nadprůměrných jedinců
Ve studii byl zjišťován vztah mezi rysy osobnosti a inteligencí. Vzorek tvořilo 119 osob ve věku 18 let, vyšetřených v průběhu 10 let. Úroveň inteligence u nich byla zjišťována pomocí WB a osobnostní rysy pomocí Cattellova dotazníku 16 PF. Ke zjištění vzájemného vztahu těchto proměnných bylo použito Pearsonova korelačního koeficientu. Bylo zjištěno, že u nadprůměrně intelektově nadaných jedinců se ve větší míře než u ostatní populace uplatňují osobnostní vlastnosti spadající pod Cattellovy faktory +M (nekonvenčnost, imaginativnost), -O (klidná sebedůvěra) a zvláště zjištění týkající se "oprimistické sebedůvěry". Dále lze konstatovat, že při aplikaci Cattellova dotazníku lze z faktoru B orientačně soudit i na intelektové schopnosti (korelace s IQ měřeným testem WB).
Klíčová slova: inteligence, rysy osobnosti
Drábková, Hana sen. - Drábková, Hana jun. (1998). Příspěvek k problematice vztahu osobnostních rysů k inteligenci u intelektově nadprůměrných jedinců. Československá psychologie, 42(5), 462-465.

Abstract not available.
Keywords: intelligence, personality traits