Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Teorie, data a validita měření konstruktů
V textu jsou prezentovány a kriticky analyzovány základní přístupy k měření hypotetických latentních proměnných, modely škálování jedinců, vlastnosti nástrojů z hlediska jejich platnosti, interpretace, zobecnitelnosti, extrapolace nálezů a sociálních důsledků.
Klíčová slova: validita, měření, konstrukty
Kožený, Jiří (1998). Teorie, data a validita měření konstruktů. Československá psychologie, 42(6), 481-502.

Abstract not available.
Keywords: validity, measurement, constructs