Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociálne reprezentácie: teória, výskum, výzva
Štúdia sa venuje objasneniu základných epistemologických východísk sociálnych reprezentácií, výskumným témam a metódam, ktoré sú s touto alternatívou sociálnej psychológie späté. Diskutujú sa najmä dve otázky: otázka teoretického statusu sociálnych reprezentácií vo vzťahu k iným myšlienkovým prúdom a otázka, nakoľko tento teoretický smer prináša nový pohľad na vzťahy medzi jednotlivcom, spoločnosťou a kultúrou.
Klíčová slova: sociální reprezentace, reprezentace jazyka a kultury
Plichtová, Jana (1998). Sociálne reprezentácie: teória, výskum, výzva. Československá psychologie, 42(6), 503-520.

Abstract not available.
Keywords: social representations, language and culture representations