Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Protipřenos v pojetí rogersovské psychoterapie
V rámci rogersovského psychoterapeutického přístupu k přenosu a protipřenosu obvykle nedochází. Pokud přenos nastane, je chápán jako následek "technické chyby", vyplývající z toho, že terapeut klientovi neposkytl optimální vztahovou nabídku. Protipřenos terapeuta svědčí pro nedostatečné rozeznání nebo zpracování jeho "slabých míst" při výcviku, nebo je známkou nespokojenosti v osobním životě. V článku jsou probrány nejčastější projevy protipřenosu i způsoby, jak je řešit. Důraz je položen na supervizi, která chrání klienta před poškozením, zajišťuje kvalitu léčby a podílí se na odborném i osobnostním rozvoji terapeuta.
Klíčová slova: rogersovská psychoterapie, přenos, protipřenos, empatie
Vymětal, Jan (1998). Protipřenos v pojetí rogersovské psychoterapie. Československá psychologie, 42(6), 521-524.

Abstract not available.
Keywords: Rogersian psychotherapy, transfer, counter-transfer, empathy