Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Šikanování jako projev nežádoucí agresivity
Šikanování patří v současné době k jednomu z nejvýraznějších negativních společenských fenomenů. Omezuje lidská práva a značně deformuje mezilidské vztahy. Patří mezi sociálně-patologické jevy stejně tak jako alkoholismus a toxikomanie a často předchází kriminogennímu jednání. Existuje zejména v takových sociálních skupinách, kde plně nepůsobí autoria vedoucího a kde je organizačně vytvořen nekontrolovaný prostor pro působení nositelů šikany.
Negativně zároveň působí takový hodnotový systém jedince nebo skupiny, ve kterém jsou normativně uznávány různé projevy násilí. Podle našich výsledků polovina respondentů uvedla, že se se šikanováním již setkala, druhá polovina nikoliv. Přesto, že více než 80 % uvádí, že šikanování chápe jako "nevhodné a ponižující", pouze 50 % se staví do pozice aktivně vystupujících proti různým projevům šikanování. Zbylá část se chová netečně - pasivně. Tato zjištění by mohla být přínosem pro činnost pedagogických pracovníků.
Klíčová slova: nežádoucí agresivita, šikanování
Červený, Karel - Kubešová, Daniela (1996). Šikanování jako projev nežádoucí agresivity. Československá psychologie, 40(2), 146-154.

Abstract not available.
Keywords: undesirable aggression, bullying