Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Studie vztahu mezi sociální percepcí rodičů a vedoucího
Studie předkládá korelační analýzu hodnocení charakteristik rodičů a osoby ve vůdcovské roli zachyceném na 35 bipolárních škálách (viz příloha), Zkoumané soubory tvořilo 15 středoškolských studentů (věk 15 - 17 let) procházejících výcvikem instruktorů zájmové činnosti (4 chlapci, 11 dívek) a 31 účastníků skautského letního tábora (věk 7 - 21 let, 14 chlapců a 17 dívek).
Práce konstatuje, že statisticky signifikantní korelace mezi hodnocením vlastností vedoucího a hodnocením vlastností matky a otce opravňují u většiny respondentů k přijetí hypotézy, že existuje vztah mezi percepcí rodičů a percepcí vedoucího. Povaha tohoto vztahu však zůstává neznámá.
Studie dále prověřuje, zda lze nalezený vztah vysvětlit shodou v chování vedoucího a rodičů, a pomocí dvou různých postupů ukazuje, že data tento pohled nepodporují. Alternativní vysvětlení založené na předpokladu projekce rodičovských vlastností na osobu vedoucího není sice vyloučeno, musí však být dále důkladněji testováno - pokud možno - v experimentálním metodologickém rámci.
Klíčová slova: sociální percepce, projekce, rodiče, vedoucí
Šlechta, Petr (1998). Studie vztahu mezi sociální percepcí rodičů a vedoucího. Československá psychologie, 42(6), 535-542.

Abstract not available.
Keywords: social perception, projection, parents, leader