Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Model diferenciácie sociálnych a personálnych noriem: Normatívny pohľad na odplácanie (kontraagresiu)
Na príkladě odplácania bol empiricky overovaný predpoklad diferenciácie roznych typov noriem. V prezentovanom prístupe, ktorý vychádza z teórie ohniska noriem (Norm Focus Theory), sú obsiahnuté personálne normy a dva typy sociálnych noriem: injunktívnej a deskriptívnej. Pre overenie vplyvu typu noriem a typu indidentov na normatívne presvedčenie o odplate boli analyzované výsledky posúdenia oprávnenosti použitia roznych foriem odvety na škálach súhlasu vs. nesúhlasu. Experimentálny projekt 2 x 2 x 3 x 2 obsahoval dva medzisubjektové faktory (vek a pohlavie) a dva vnútrosubjektové faktory (faktor typ normy - injunktívna sociálna, deskriptívna sociálna, personálna; faktor typ incidentu - verbálny útok, fyzický útok) a štyri závislé premenné, reprezentujúce formy odplácania (verbálny kontraútok, fyzický kontrakútok, sposobenie materiálnej škody, iná odveta). Výsledky potvrdili predpoklad, že vyjadrenie oprávnenosti roznych foriem kontraagresie (verbálnej, fyzickej, sposobenia materiálnej škody, inej odplaty) závisí od toho, či ide o odplatu na vrbálny alebo fyzický útok, aj od toho, či ide o injunktívnu, deskriptívnu alebo personálnu normu. Potvrdil sa tým predpoklad produktívnosti využívania použitého modelu diferenciácie troch typov noriem, ktorý korešponduje s empiricky ovreným multifacetovým charakterom hodnotenia odpovede na agresiu. Rovnako bolo potvrdené presvedčenie o oprávnenosti odplácania a jeho primeranosti.
Klíčová slova: agrese, sociální normy, personální normy, odplácení (kontraagrese)
Lovaš, Ladislav (1998). Model diferenciácie sociálnych a personálnych noriem: Normatívny pohľad na odplácanie (kontraagresiu). Československá psychologie, 42(6), 543-557.

Abstract not available.
Keywords: aggression, social norms, personal norms, retaliation (contra-aggresion)