Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Hloubka depresivity v sebeposuzovací škále CDI u dětí po válce v Bosně
Autor zjišťuje depresivní symptomatologii v sebeposuzovací škále depresivity (CDI, Kovacs, 1992) u bosenských dětí po válce v bývalé Jugoslávii, v roce 1996. Škála byla administrována u 307 dvanáctiletých chlapců (N = 147) a dívek (N = 160). Screening byl proveden v rámci psychosociálního programu zaměřenému na terapii posttraumatické stressové poruchy v Maglaji.
Výsledky ukázaly průměrnou hladinu CDI 10.2 (SD = 6.3), s naznačeným trendem v neprospěch chlapců (p = 0.07). Autor srovnává výsledky bosenského souboru s výsledky dětí žijících v mírových podmínkách a nenachází rozdíly mezi mírovým a poválečným stavem. Diskutuje o možných příčinách a domnívá se, že k zachycení míry posttraumatické stressové poruchy u dětí je vhodnější použít metody přímo zaměřené na vliv traumatu. Zvažují se různé hypotézy vyrovnanosti bosenského souboru a nálezů v mírových podmínkách, jako je tendence k popření symptomů, empiricky sledované spíše zvýšené úzkosti než deprese nebo vliv dobrého rodinného zázemí a minimální rozvodovosti.
Klíčová slova: CDI, děti, deprese, válka v Bosně, PTSD
Preiss, Marek (1998). Hloubka depresivity v sebeposuzovací škále CDI u dětí po válce v Bosně. Československá psychologie, 42(6), 558-564.

Abstract not available.
Keywords: CDI, children, depression, war in Bosnia, PTSD