Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Obecné dimenze popisu osobnosti: Big Five v češtině
Předložená studie dokumentuje jednotlivé fáze lexikálního výzkumu českých osobnostních deskriptorů. Uvádí strukturu odvozenou z faktorové analýzy reprezentativního seznamu rysů. V první fázi bylo ze Slovníku spisovného jazyka českého vybráno 4 145 přídavných jmen vhodných pro popis osoby nebo osobnosti, která byla v další fázi šesti posuzovateli klasifikována do kategorií německého klasifikačního systému. Jako reprezentativní pro kategorii Dispozice (osobnostní rysy) bylo většinou posuzovatelů vybráno 366 přídavných jmen, která byla předložena 426 respondentům k self-ratingu. Byla provedena faktorová analýza metodou hlavních komponent s rotací Varimax. Pětifaktorové řešení poskytlo faktory Extraverze - Živost, Přívětivost, Svědomitost, Emocionální stabilita, Intelekt. Interpretace těchto faktorů ve smyslu Big Five byla ověřena na základě jejich korelací s faktory získanými z hodnocení reprezentativního seznamu rysů podle Normanova modelu, s faktory z markerů Big Five a s faktory odvozenými na škálách NEO-FFI. Vícefaktorová řešení nepřinesla žádnou další dimenzi, která by svým obsahem překračovala rámec Big Five.
Klíčová slova: lexikální analýza, pětifaktorová struktura popisu osobnosti, Big Five, čeština
Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo (1999). Obecné dimenze popisu osobnosti: Big Five v češtině. Československá psychologie, 43(1), 1-12.

Abstract not available.
Keywords: lexical analysis, five-factor structure of personality description, Big Five, Czech