Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociální opora jako významný protektivní faktor
Sociální opora je multidimenzionální konstrukt, u kterého dosud nebyly prozkoumány všechny jeho dimenze a jejich role v souvislosti se stresem a nemocí. Především nelze při zkoumání podstaty působení procesu sociální opory pominout širší sociální kontext, ve kterém se tento proces děje. Přesto, že je tvrzení o protektivním vlivu sociální opory jedním z pilířů ve výzkumu stresu, nejsou výsledky studií, které se tento protektivní vliv pokoušely doložit, jednoznačné. Některým studiím se nepodařilo pozitivní vliv potvrdit, některé dokonce naznačují, že sociální opora může mít i negativní účinek. Krauseho studie ukazují, že pozitivní vliv sociální opory je u seniorů moderován sociálně ekonomickým statusem - projevuje se ve vyšších sociálních třídách, a nikoli v nižších. Doposud se nikdo nezabýval otázkou, zda toto alarmující zjištění platí i v jiných věkových kategoriích. V české vědě je komplexní systematický výzkum sociální opory teprve ve svých začátcích. Vzhledem k postupující socioekonomické diferenciaci společnosti, ve které budou některé stresory a jejich latentní negativní důsledky stále zřetelněji sociálně distribuovány, je výzkum sociální opory stejně jako jiných protektivních faktorů nanejvýš naléhavý.
Klíčová slova: sociální opora, anticipovaná sociální opora, získaná sociální opora, přínosy, ztráty, vulnerabilita, protektivita
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (1999). Sociální opora jako významný protektivní faktor. Československá psychologie, 43(1), 19-38.

Abstract not available.
Keywords: social support, anticipated social support, received social support, benefits, costs, vulnerability, protectivity