Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Dětská amnézie
O teoretické vysvětlení dětské amnézie se pokusila psychoanalýza i kognitivní psychologie. Výzkumů tohoto fenoménu je zatím málo. V šetření se autorky dotazovaly 30 dětí mladšího školního věku a 30 vysokoškolských studentů na 15 okolností souvisejících s významnou událostí v dětství (narození mladšího sourozence). Obsah jejich sdělení srovnávaly se vzpomínkami jejich matek. Všech zkoumaných osob se dále dotazovaly na jejich nejranější vzpomínku, přičemž sledovaly její obsah, emoční ladění, barevnost a dominantní způsob kódování. Vysokoškolští studenti si pamatují na okolnosti narození mladšího sourozence podstatně lépe, nastala-li tato událost později než v jejich třech letech, zatímco děti mladšího školního věku uvedly proti očekávání větší počet správných odpovědí, když k události došlo před třetím rokem jejich života. Zdá se tedy, že se tzv. dětské amnézie (potíže při vybavování vzpomínek na první tři roky života) vytváří v ontogenezi až po devátém roce života. Zatím ovšemnení známo, kdy. V mentálních reprezentacích zážítků z raného dětství převládají vizuální představy. U zkoumaného vzorku vysokoškolských studentů byly nejranější vzpomínky převážně černobílé, přičemž jejich emoční doprovod byl pozitivní, zatímco u dětí mladšího školního věku byly významně častěji barevné a emočně negativní vzpomínky.
Klíčová slova: dětská amnézie, rané vzpomínky, způsob kódování
Šobková, Denisa - Plháková, Alena (1999). Dětská amnézie. Československá psychologie, 43(1), 51-60.

Abstract not available.
Keywords: childhood amnesia, early memories, way of coding