Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Šikanování v armádě: Aktuální pohled na sociálně psychologické pozadí problému
Specifickým prostředím, kde šikana nabývá největších rozměrů, nejen co do počtu případů narušení vztahu, ale hlavně co do počtu zúčastněných osob, je Armáda ČR.
Šikanování není pouze pozůstatkem minulé doby, který se lehce vyřeší nastolením vojenského drilu. Bohužel, v dnešních podmínkách života v armádě se stalo narušování vztahu normou života podle vojenských předpisů a řádů. Je to systém existence jedné skupiny vojáků na úkor druhé.
Cílem výzkumu bylo zjištění míry vlivu sociálně-psychologického pozadí na šikanování ve vojenských jednotkách. Provedli jsme analýzu 184 článků a statí z 12 vybraných titulů denního tisku za období 1991 - 1995, na základě které můžeme posoudit, s jakými názory přicházejí mladí vojáci k výkonu základní služby. Právě tyto názory, společně s ritualizovaným přenášením šikanování a anticipací beztrestnosti, tvoří nedílnou součást existence šikanování v podmínkách armády.
Mezi nejdynamičtější faktory, ovlivňující šikanování, patří úroveň vztahů ve skupině, úroveň činnostní zprostředkovanosti, styl vedení skupiny, rituály a iniciační obřady, a situační podmíněnost vztahů ve vojenských jednotkách.
Klíčová slova: šikanování v armádě, sociálně psychologické pozadí, agrese, psychické a fyzické šikanování
Kazda, Luděk - Tomeček, Alexander (1996). Šikanování v armádě: Aktuální pohled na sociálně psychologické pozadí problému. Československá psychologie, 40(2), 155-160.

Abstract not available.
Keywords: mobbing in the army, social psychological background, aggression, psychological and physical mobbing